Mediebarometern 2020

SND-ID: 2022-117-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/jegq-gh64

Ingår i samling hos SND: Mediebarometern

Citering

Skapare/primärforskare

Karin Hellingwerf-Björkqvist - Göteborgs universitet

Jonas Ohlsson - Göteborgs universitet, Nordicom

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning rorId

Beskrivning

Mediebarometern har genomförts varje år sedan 1979. Till och med 2018 samlades svaren in via telefon. Sedan 2019 bygger resultaten på svar insamlade via en kombinerad webb- och telefonundersökning. Fram till och med 2019 avsåg resultaten befolkningen mellan 9 och 79 år. Från och med 2020 bygger resultaten på data som avser befolkningen mellan 9 och 85 år.

Tanken med Mediebarometern var redan från starten att långsiktigt följa mediepubliken. Den ansats som val­des för Mediebarometern är mediers faktiska räckvidd. Undersökningen avser således inte människors regel­bundna medievanor, utan vad man faktiskt gjort under en specifik tidsperiod. Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsen­het för mediekonsumtionen. Frågorna avser exempelvis om man under föregående dag läste någon dagstidning, om man tittade på rörlig bild eller lyssnade på musik. Först därefter ställs vidare frågor om vilken plattform intervjupersonen använt, t.ex. en tryckt tidning, en vanlig tv-­apparat eller någon hemsida.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-85 år

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-02-01 – 2020-12-15

Variabler

187

Antal individer/objekt

6018

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

21%

21 procent av bruttourvalet. Undersökningen är designad för att få så god representativitet som möjligt. Det innebär att urvals­storleken på vissa undergrupper av befolkningen har skalats upp, medan andra har skalats ner. De bakgrundsfaktorer som har beaktats i utformningen av kvoturvalet är ålder, kön och län.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Telefonintervjuer (Frågeformulär) - Uppföljning med hjälp av telefonintervjuer till dem som ej besvarat enkäten på webben
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Uppdragsgivare

Kulturdepartementet

Finansiering

  • Finansiär: Kulturdepartementet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Nordicom Sverige. 2021. Mediebarometern 2020, Göteborg: Nordicom.
ISBN: 978-91-88855-48-0
DOI: https://doi.org/10.48335/9789188855497

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2022-12-07

Version 1: 2022-12-07

DOI: https://doi.org/10.5878/jegq-gh64

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2022-12-07