Mediebarometern 2005

SND-ID: snd0859-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002335

Ingår i samling hos SND: Mediebarometern

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning rorId

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Studien avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett, grammofon/CD, morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift och bok (från 1995 omfattas även direktreklam och ny medieteknologi); ett särskilt område rör internetanvändning.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Datainsamling genomfördes under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 31/1 till 20/6 och 19/8 till 12/12 2005. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar o s v. Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur befolkningsregister och omfattade 5 860 personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på 5 223 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 3 436 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 70 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 15 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka mm.

Tidsperiod(er) som undersökts

2005-01-31 – 2005-12-12

Variabler

604

Antal individer/objekt

3436

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-01-31 – 2005-06-20
  • Datainsamlare: ARS Research AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-08-19 – 2005-12-12
  • Datainsamlare: ARS Research AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Nordicom Sverige. 2006. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2005. Nordicom Sverige. ISSN: 1101-4539
ISSN: 1101-4539

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2009-12-01
Senast uppdaterad: 2020-02-14