Mediebarometern 1996

SND-ID: snd0622-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001024

Ingår i samling hos SND: Mediebarometern

Citering

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning rorId

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Totalt urval från DAFA/Spar omfattande 4482 vuxna personer samt 499 minderåriga personer. Icke använt överurval exkluderas från detta samt naturligt bortfall bestående av sjuka, ej kommunicerbara, ej svensktalande, utlandsboende och långvarigt bortresta varefter det egentliga urvalet uppgick till 3055 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1996-01-31 – 1996-12-10

Variabler

285

Antal individer/objekt

2248

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-01-31 – 1996-12-10
  • Datainsamlare: Svenska Gallupinstitutet AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Nordicom (1997) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1996. MedieNotiser, No. 1, 1997. Göteborg: Nordicom.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2000-08-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06