ISSP 1997 - Åsikter om jobben och arbetslivet

SND-ID: snd0722-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001603

Ingår i samling hos SND: ISSP - International Social Survey Programme

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2009-08-28

DOI: https://doi.org/10.5878/001604

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1997 är ” Work Orientations”. Detta är andra gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare två gånger på samma tema (SND 0816 ISSP 2005 och SND 1002 ISSP 2015).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vis

... Visa mer..
Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1997 är ” Work Orientations”. Detta är andra gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare två gånger på samma tema (SND 0816 ISSP 2005 och SND 1002 ISSP 2015).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid.

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 1997 undersöker åsikter jobben och arbetslivet. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-75 år och bosatta i Sverige

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-02 – 1997-05

Variabler

126

Antal individer/objekt

1276

Viktning

Ett subsample drogs bland de som inte besvarade enkäten efter två påminnelser. Ungefär 70% av dem blev utvalda för telefonintervjuer, i enlighet med SCB:s praxis. Alla respondenter i stickprovet har tilldelats vikten 1,41. För att bevara representativiteten i stickprovet bör alla beräkningar göras med viktning. Viktvariabel = V5.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

68.4%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-02 – 1997-05
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Edlund, J., & Svallfors, S. (1997) ISSP 1997 - Work Orientation II. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.1. 2009-08-28

Version 1.1: 2009-08-28

DOI: https://doi.org/10.5878/001604

Version 1.0. 2000-04-10

Version 1.0: 2000-04-10

DOI: https://doi.org/10.5878/001603

Publicerad: 2000-04-10
Senast uppdaterad: 2019-11-18