Journalist 2005

SND-ID: snd0628-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002166

Ingår i samling hos SND: Journalistundersökningarna

Citering

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

Journalist 2005 är den femte undersökningen i serien som genomförts vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Den första undersökningen gjordes 1989.

Under de år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Det främsta syftet med journalistundersökningarna är ge en bred belysning av vilka förändringar som ägt rum i journalistkåren under denna omdaning av det svenska medielandskapet. Många frågor i undersökningarna ställs därför på samma sätt som i den första undersökningen från 1989.

Den långa undersökningsserien är unik, även i ett internationellt perspektiv. En motsvarande undersökningsserie finns endast i USA.

Syfte:

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet till 2005 års journaliststudie består av 2000 individer, som obundet slumpmässigt valts ut ur Svenska Journalistförbundets medlemsregister. Urvalet omfattar inte pensionärer, studerandemedlemmar eller informatörer. Det innebär att omkring var åttonde aktiv medlem i SJF har fått enkäten. Utav de 2000 slumpmässigt utvalda individerna var det naturliga bortfallet 146 personer, vilket resulterade i ett nettourval om 1854 individer.

Tidsperiod(er) som undersökts

2005-09-29 – 2006-01-09

Variabler

515

Antal individer/objekt

1102

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

59%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-29 – 2006-01-09
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
  • Instrument: Frågeformulär (Frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 2000
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, U 2008, 'Journalists' attitudes to readership studies: a study of newspaper journalists and editors-in-chief in Sweden' Paper presented at, Aten, Greece, 19-05-08 - 22-05-08,

Wiik, J 2010, Journalism in transition: the professional identity of Swedish journalists. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 59
Google Books | Swepub | Till lärosätets (gu) databas | Libris
ISSN: 1101-4652
ISBN: 9789188212801

Andersson, U 2009, Journalister och deras publik: förhållningssätt bland svenska journalister. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 55
Swepub | Till lärosätets (gu) databas | Google Books
ISSN: 1101-4652
ISBN: 9789188212740

Asp, K (ed.) 2007, Den svenska journalistkåren. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 48
Swepub | Till lärosätets (gu) databas | Libris
ISSN: 1101-4652
ISBN: 978-91-88212-01-6

Jenny Wiik (2009) Identities under construction: professional journalism in a phase of destabilization, International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie, 19:2, 351-365, DOI:10.1080/03906700902833676
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-09-04
Senast uppdaterad: 2020-09-30