Åsikter om ojämlikhet i Sverige 1991

SND-ID: snd0297-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001534

Ingår i samling hos SND: ISSP - International Social Survey Programme

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Undersökningen behandlar svenskarnas attityder till ojämlikhet och är huvudsakligen en replikation av 1987 års modul i International Social Survey Program (ISSP), vilken genomfördes i tio länder. Respondenterna fick bland annat ange hur viktiga man tyckte olika bakgrundsfaktorer är för att ha framgång i livet. Vidare fick man ange sin uppfattning om olika gruppers löner och om löneskillnader i samhället, vilka faktorer som borde påverka lönen, inställning till skatter och hur olika grupper drabbas, och hur stora motsättningar man anser att det finns mellan olika sociala grupper i Sverige. För respondenten finns uppgifter om utbildning, yrke och inkomst samt uppgifter om faderns yrke och en jämförelse mellan det egna och faderns yrke i statushänseende.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsdragningen skedde ur registret över totalbefolkningen, RTB.

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-04-14 – 1991-07-11

Variabler

101

Antal individer/objekt

749

Viktning

Bland de som fortfarande inte besvarat enkäten efter två påminnelser drogs ett subsample på 50%. Dessa intervjuades per telefon. Alla respondenter tillhörande subsamplet har tilldelats vikten 2. För att behålla representativiteten hos urvalet bör alla analyser göras med denna vikt. Viktvariabel = V5.

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

63%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-02 – 1991-04
  • Urvalsstorlek: 1498
  • Antal ej svarande: 583
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-04 – 1991-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Inkomster, egendom och investeringar/sparande (CESSDA Topic Classification)

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Attitudes to inequality - a Swedish survey. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Åsikter om den offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.
ISBN: 9179240410

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2009-07-17
Senast uppdaterad: 2019-11-18