Naturens kalender - fenologiska observationer av medborgarforskare: Bikalendern

SND-ID: 2022-86-3. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/fhe1-xq48

Ingår i samling hos SND: Fenologiska observationer och undersökningar

Citering

Skapare/primärforskare

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Åslög Dahl - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Kjell Bolmgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Sveriges Biodlares Riksförbund

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Enheten för skoglig fältforskning rorId

Beskrivning

Naturens kalender (www.naturenskalender.se) drivs av Svenska fenologinätverket, som är ett nätverk med flera universitet, myndigheter och föreningar. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är nätverkets huvudman.
Huvuduppgiften för Naturens kalender är att samla in observationer av vårtecken, hösttecken och annat i naturens kalender.

Data om naturens kalender samlas in på två olika sätt. Dels bedrivs en långsiktig miljöövervakning i form av ”kalendrar” där rapporter om fenologiska observationer samlas in över hela året, dels genomför vi korta ”kollar” där vi tar en ögonblicksbild av naturens kalender i landet vid en viss tidpunkt på året.

Kalendrar
Den långsiktiga miljöövervakningen genomförs av frivilliga och professionella medborgarforskare, s.k. fenologiväktare, i Växtkalendern (från 2008) och Fågelkalendern (från 2016). Under åren 2015-2018 fanns också Bikalendern, som förutom att samla in observationer av växters fenologi, också registrerade aktiviteter som biodlare utförde på bigården som beskriver binas aktiviteter och skötsel.

Kollar
Med början 2015 genomförs Vårkollen under Valborg

... Visa mer..
Naturens kalender (www.naturenskalender.se) drivs av Svenska fenologinätverket, som är ett nätverk med flera universitet, myndigheter och föreningar. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är nätverkets huvudman.
Huvuduppgiften för Naturens kalender är att samla in observationer av vårtecken, hösttecken och annat i naturens kalender.

Data om naturens kalender samlas in på två olika sätt. Dels bedrivs en långsiktig miljöövervakning i form av ”kalendrar” där rapporter om fenologiska observationer samlas in över hela året, dels genomför vi korta ”kollar” där vi tar en ögonblicksbild av naturens kalender i landet vid en viss tidpunkt på året.

Kalendrar
Den långsiktiga miljöövervakningen genomförs av frivilliga och professionella medborgarforskare, s.k. fenologiväktare, i Växtkalendern (från 2008) och Fågelkalendern (från 2016). Under åren 2015-2018 fanns också Bikalendern, som förutom att samla in observationer av växters fenologi, också registrerade aktiviteter som biodlare utförde på bigården som beskriver binas aktiviteter och skötsel.

Kollar
Med början 2015 genomförs Vårkollen under Valborgshelgen, en 2-dagars (30/4-1/5) eller 3-dagars (29/4-1/5) kampanj där vi med hjälp av medborgarforskares observationer från hela landet får en "ögonblicksbild" av hur långt våren kommit vid den tidpunkten. I Vårkollen samlas enbart fenologiska observationer på 6 arter, vilka även förekommer i det historiska datasetet, in.

Motiv och syfte
Fenologiska förändringar i naturen är den tydligaste biologiska effekten av en klimatförändring. Vårtecken, hösttecken, växtsäsongens start, slut, längd och andra händelser i naturens kalender är kopplade till grundläggande egenskaper hos ekosystemen. Samspelet mellan olika arter, t.ex. växterna och deras pollinatörer, påverkas också, om naturens kalender ändras. En förändring av naturens kalender får också effekt för landets alla pollenallergiker eftersom både tidpunkten och längden på pollenperioden ändras. Observationer som samlas in i Naturens kalender kan jämföras med motsvarande observationer som gjordes för över 100 år sedan (se Svenskt historiskt fenologidataset, som publicerats på annan plats på SND), för att upptäcka fenologiska förändringar över tid som kan bero på klimatförändringar.

Målet med Naturens kalender är att samla in data om allt från första vårtecken till sista hösttecken, så att vi kan erbjuda landsomfattande data till alla intresserade, för att underlätta forskning, miljömålsarbete och information och göra oss bättre rustade att möta klimatförändringens effekter. Data från Naturens kalender används exempelvis till uppföljningen av de svenska miljömålen genom miljömålsindikatorn ”Växternas växtsäsong” (www.slu.se/vaxternasvaxtsasong).

Här tillgängliggörs tre dataset: Växtkalendern, Bikalendern och Vårkollen, som alla kommer från samma databas i Naturens kalender. Fågelkalenderns data publiceras i Artportalen (www.artportalen.se).

I Bikalendern har medborgarforskare rapporterat in observationer av hur
- dragande växters blomning
- bin och humlors drag
- levandestatus på bisamhället
- stödutfodring
- yngelklot
- honungsproduktion
- skattlådor
- förekomst av varroa-kvalster
har utvecklats under säsongen.

Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter på biodling i Sverige.

Datasetet innehåller en fil med observationsdata (beekeepers_calendar_2015-2021.csv), en PDF-fil (metadata_beekeepers_calendar_2015-2021.pdf) med metadata som beskriver ingående variabler och listor på ingående arter och faser, samt en PDF-fil (bikalendern_fenologimanual_2015.pdf), som är den instruktion som de som rapporterar kan läsa. Observationsdatafilen innehåller totalt 1 948 observationer specifika för bikalendern.

Observationsdatafilen kan användas fristående, övriga kan ses som kompletterande information för att förstå innehållet i denna (liksom att få fenologiska faserna i engelsk översättning). OBS! Datasetet Naturens kalender - Bikalendern innehåller enbart uppgifter som är specifikt för biodlingen. För att kunna studera interaktionen mellan aktiviteterna i bikupan och dragande växters fenologi, behövs även datasetet "Naturens kalender - Växtkalendern", som finns som ett separat dataset i denna publikation.

Bikalendern drevs aktivt under åren 2015-2018, men datainsamlingen har pågått fram till 2021, vilket ingår i detta dataset.

Koordinaterna för observationsplatserna har gjorts diffusa för att ta bort möjligheten att spåra observatören (avrundning till 3 decimaler). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-01-01 – Pågående

Variabler

13

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Observationer gjorda i fält av medborgarforskare
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015 – 2021
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Data finns från hela Sverige.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för skoglig fältforskning

Finansiering

  • Finansiär: SLU:s fortlöpande miljöanalysprogram rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2022-06-03
Senast uppdaterad: 2022-06-16