Svensk skogsfenologi - Svenskt skogsfenologidataset

SND-ID: 2021-194-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/jbab-cy46

Ingår i samling hos SND: Fenologiska observationer och undersökningar

Citering

Skapare/primärforskare

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Enheten för skoglig fältforskning rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.esf.2021.5.4-11

Beskrivning

Som en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys, samlar universitetets skogliga försöksparker in detaljerade fenologiska mätningar och observationer på björk, gran, tall, blåbär och lingon, sedan 2006. Detta dataset innehåller data om löv- och skottutveckling hos träden, samt blomning, kartbildning och bärmognad hos bären för åren 2006-2020. I data redovisas medeltalet av ett flertal individer (se instruktion) som mätts eller observerats vid varje tillfälle.

Här tillhandahålls också temperatursummor, beräknade utifrån respektive observationsplats klimatstations dygnsmedeltemperaturer under samma tidsperiod.

Förutom mätvärden och observationer, tillhandahålls också R-script för att interpolera dagliga värden mellan observationstillfällena och för beräkningar av mellanårsmedelvärden och medföljande medelfel för varje observationsplats och art. R-scripten interpolerar även värden fördelade på uppnådd temperatursumma vid varje tillfälle, samt mellanårsmedelvärden och medelfel för temperatursummans utveckling över säsongen.

Även observationer av fenologiska fasförändringar görs på björk (från skott

... Visa mer..
Som en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys, samlar universitetets skogliga försöksparker in detaljerade fenologiska mätningar och observationer på björk, gran, tall, blåbär och lingon, sedan 2006. Detta dataset innehåller data om löv- och skottutveckling hos träden, samt blomning, kartbildning och bärmognad hos bären för åren 2006-2020. I data redovisas medeltalet av ett flertal individer (se instruktion) som mätts eller observerats vid varje tillfälle.

Här tillhandahålls också temperatursummor, beräknade utifrån respektive observationsplats klimatstations dygnsmedeltemperaturer under samma tidsperiod.

Förutom mätvärden och observationer, tillhandahålls också R-script för att interpolera dagliga värden mellan observationstillfällena och för beräkningar av mellanårsmedelvärden och medföljande medelfel för varje observationsplats och art. R-scripten interpolerar även värden fördelade på uppnådd temperatursumma vid varje tillfälle, samt mellanårsmedelvärden och medelfel för temperatursummans utveckling över säsongen.

Även observationer av fenologiska fasförändringar görs på björk (från skottskjutning till lövfällning), samt tall och gran (endast skottskjutning) och finns i en separat tabell. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Mätning och observationer på träd och bärbuskar av fenologiska parametrar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006
  • Tidsupplösning: 7 dag
  • Rumslig upplösning: 5 kilometer
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Fenologiska mätningar och observationer har gjorts på fem olika platser inom Sverige, i Umeå, Vindeln, Mora, Asa och Simlångsdalen.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för skoglig fältforskning

Finansiering

  • Finansiär: SLU:s fortlöpande miljöanalys-program
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Langvall, O., Ottosson Löfvenius, M. (2021) Long-term standardized forest phenology in Sweden: a climate change indicator. Int J Biometeorol 65, 381–391 (2021).
DOI: https://doi.org/10.1007/s00484-019-01817-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-08-05
Senast uppdaterad: 2022-05-23