Mediapanel 1989/90 - V78-5

SND-ID: snd0700-35. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/e9he-9h83

Citering

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

En särskilt viktig grupp i massmediesammanhang är barn och ungdom. Man antar att de intryck barnen redan från tidig ålder mottar från massmedierna starkt påverkar hur de uppfattar sig själva, det svenska samhället och vår internationella omgivning. Forskningsprogrammet Mediapanel undersökte dessa frågor. Programmet var uppbyggt kring en så kallad panelstudie, där skolungdomar i Växjö och förskolebarn och skolungdomar i Malmö vid flera tillfällen intervjuades om sina massmedievanor.
Mediapanelens databas började byggas upp i mitten av 1970-talet och sträcker sig över närmare 25 år. Totalt innehåller den data om drygt 5 000 barns och ungdomars familjebakgrund och uppväxtmiljö, aktiviteter, medieanvändning och attityder till medierna.

Mediapanel-programmets design bygger på en kombination av longitudinella studier och tvärsnittsstudier viket gör det möjligt att jämföra jämnåriga kohorter av barn och ungdomar från olika tidsperioder, t ex ungdomar på 70-talet med ungdomar i samma ålder på 80- respektive 90-talet. Det är även möjligt att longitudinellt följa samma barn från förskole- och lågstadie

... Visa mer..
En särskilt viktig grupp i massmediesammanhang är barn och ungdom. Man antar att de intryck barnen redan från tidig ålder mottar från massmedierna starkt påverkar hur de uppfattar sig själva, det svenska samhället och vår internationella omgivning. Forskningsprogrammet Mediapanel undersökte dessa frågor. Programmet var uppbyggt kring en så kallad panelstudie, där skolungdomar i Växjö och förskolebarn och skolungdomar i Malmö vid flera tillfällen intervjuades om sina massmedievanor.
Mediapanelens databas började byggas upp i mitten av 1970-talet och sträcker sig över närmare 25 år. Totalt innehåller den data om drygt 5 000 barns och ungdomars familjebakgrund och uppväxtmiljö, aktiviteter, medieanvändning och attityder till medierna.

Mediapanel-programmets design bygger på en kombination av longitudinella studier och tvärsnittsstudier viket gör det möjligt att jämföra jämnåriga kohorter av barn och ungdomar från olika tidsperioder, t ex ungdomar på 70-talet med ungdomar i samma ålder på 80- respektive 90-talet. Det är även möjligt att longitudinellt följa samma barn från förskole- och lågstadieåldern, genom skolåldern och ungdomstiden, upp till vuxen ålder.

Frågorna täcker ett brett spektrum och behandlar t ex hur barn och ungdomar identifierar sig med individer på TV-skärmen, vad de tar del av, hur beroende de upplever sig vara av t ex TV, men också vilka alternativa aktiviteter de deltar i, hur mycket de umgås med familj och kamrater. Även frågor om hur de ser på världen i stort, liksom om deras uppfattning om Sverige och sin egen framtid.

Syfte:

Försöka förklara hur medievanor uppstår, hur de förändras med barnens ålder, vilka faktorer hos barnen själva och i barnens omgivning som hänger samman med en viss medieanvändning, samt vilka konsekvenser detta kan få.

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1978, årskurs 5. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-01-01 – 1998-01-01

Variabler

371

Antal individer/objekt

411

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Växjö, Malmö

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 2

  • Finansiär: Skolöverstyrelsen

Finansiering 3

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 4

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 5

  • Finansiär: Forskningsrådsnämnden
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Barn (CESSDA Topic Classification)

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Arbetsrapport. Lund: Kommunikationssociologi.

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Work report. Lund: Kommunikationssociologi.

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Internal report. Lund: Kommunikationssociologi.

Rosengren, K.E., & Windahl, S. (1978) Media Panel. A Presentation of a Program. Lund: Kommunikationssociologi.
Google Books

Sonesson, I. (1979) Förskolebarn och TV. (Avhandling). Lund: Kommunikationssociologi.
Libris | Google Books | Library of Congress
ISBN: 9789124295844

Sonesson, I. (1979) TV-vanor och TV-relationer hos förskolebarn med sociala och personliga problem. Lund: Kommunikationssociologi.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1999-01-01

Version 1.0: 1999-01-01

DOI: https://doi.org/10.5878/e9he-9h83

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05