Välfärdsstatsundersökningen 1986

SND-ID: snd0304-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002501

Ingår i samling hos SND: Välfärdsstatsundersökningarna

Citering

Alternativ titel

Åsikter om den offentliga sektorn 1986

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Frågeformuläret som användes vid denna undersökning konstruerades för att fylla olika syften. För det första ville man följa upp några av de fåtaliga frågor som tidigare ställts i andra svenska undersökningar. För det andra var avsikten att fånga både attityder till den allmänna politiska debatten kring välfärdsstaten och åsikter kring mer specifika välfärdspolitiska områden. För det tredje skulle frågeformuläret klargöra attityder till olika aspekter av välfärdspolitiken: vilka områden man ville satsa pengar på, vem man ansåg bäst lämpad att sköta olika tjänster, hur man ville finansiera välfärdspolitiken och om man misstänkte att det förekom missbruk av bidrag och tjänster. Utifrån en teoretisering av olika 'välfärdspolitiska dimensioner' ville man få fram de nyanser och ambivalenser som attityder till välfärdspolitiken kunde innehålla.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsdragningen skedde ur registret över totalbefolkningen, RTB.

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-04-14 – 1986-07-11

Variabler

96

Antal individer/objekt

1003

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-04-14 – 1986-07-11
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Åsikter om den offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Åsikter om den offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.
ISBN: 9179240410

Eger, M A. Even in Sweden: The effect of immigration on support for welfare state spending. Studentarbete vid Department of Sociology, University of Washington

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1992-12-01
Senast uppdaterad: 2020-02-03