Cluster-randomized trial on Akwenda Intervention program for children and young people with cerebral palsy in Uganda: functioning and activity outcomes

SND-ID: 2024-9. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48723/k9wd-9j90

Citering

Skapare/primärforskare

Hans Forssberg - Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa orcid

Angelina Kakooza Mwesige - Makerere University, Kampala, Uganda, Department of Pediatrics and Child Health orcid

Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa rorId

Diarienummer hos huvudman

2017-05474

Beskrivning

Detta var en kluster-randomiserad, kontrollerad, enkelblind studie på en kohort av barn och ungdomar med CP i Iganga-Mayuge Health and Demographic Surveillance Site. CP-kohorten var uppdelad i två armar: en som fick Akwenda-interventionsprogrammet och den andra fungerade som kontroll i väntan på att få interventionen följande år. Barn med epilepsi i båda grupperna fick anti-epileptiska läkemedel. Resultaten utvärderades före och efter interventionsperioden.
Data har samlats in innan interventionen startade (2021; baslinje) och efter att interventionen på 11 månader avslutades (2022).
Randomiserad, kontrollerad, interventionsstudie.
Basdata: Sociodemografisk information och kliniska data inklusive antropometri, nivåer för klassificeringssystem för grov motorik (GMFCS).
Primärt utfall: GMFM-66 (Grovmotorik).
Sekundärt resultat: PEDI-UG (ugandisk version av Pediatric Evaluation of Disability Inventory.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Data är pseudonymiserad. Ålder, kön, GMFMCS funktionsnivå, antropometriska data, socio-ekonomiska data.

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Totalt ingick 100 barn och unga med CP i åldern 2-23 år (52 män). De flesta kom från en populationsbaserad kohort som identifierades i en tre-stegs-screening vid IM-HDSS 20152 som har följts och studerats i en serie artiklar.10,13-16 Ytterligare en grupp om 27 barn mellan 2-6 år år provades lämpligen för att inkludera yngre deltagare och uppnå statistisk styrka. CP-diagnosen bekräftades av en barnneurolog med den europeiska definitionen av CP-övervakning.

Tidsdimension

Studiedesign

Registerrandomiserad kontrollerad studie (R-RCT)

Beskrivning av studiedesign

Detta var en kluster-randomiserad, kontrollerad, enkelblind studie på en kohort av barn och ungdomar med CP i Iganga-Mayuge Health and Demographic Surveillance Site (IM-HDSS) som täckte en befolkning på cirka 80 000 invånare.
CP-kohorten var uppdelad i två armar: en som fick Akwenda-interventionsprogrammet och den andra fungerade som kontroll i väntan på att få interventionen följande år. Barn med anfall i båda grupperna fick läkemedel mot anfall. Resultaten utvärderades före och efter interventionsperioden.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Populationsbaserad studie av barn och unga med cerebral pares 2-23 år vid IM-HDSS.

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-07-01 – 2022-11-30

Variabler

40

Antal individer/objekt

100

Viktning

Nej

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

94%

Av de 100 deltagare som var inskrivna i studien fullföljde 94 studien: 48 i interventions-gruppen och 46 i kontrollgruppen. I interventions-gruppen drog sig två deltagare tillbaka medan tre barn i kontrollgruppen avled vid uppföljning och ett barn drog sig tillbaka.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uganda

Geografisk beskrivning: Iganga-Mayuge district, Uganda

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Medverkande

Angelina Kakooza-Mwesige - Makerere University, Kampala, Uganda, Department of Pediatrics and Child Health orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Swedish Research Council rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-05474

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
  • Diarienummer hos finansiär: F 9/20
  • Projektnamn på ansökan: An innovative intervention for children with cerebral palsy living in low-resource settings

Etikprövning

Annan - dnr UNCST, SS-5173

The study was approved by the Uganda National Council for Science and Technology

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Neurologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Pediatrik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsterapi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sjukgymnastik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinering och behandlingar (CESSDA Topic Classification)

Fysisk form och träning (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Cerebral pares

Publikationer

Accepted Developmental Medicine and Child Neurology 2024-05-25
SwePub: https://doi.org/10.48723/k9wd-9j90

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-05-30