Dataset: Mekaniska, termiska och strukturella undersökningar av kemiskt härdade Na2O–CaO–Al2O3–SiO2 glas

SND-ID: 2021-177-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/kp36-vd61

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden, Bygg och Fastighet orcid

Renny Mathew - Stockholms universitet, Institutionen för material- och miljökemi orcid

Sharafat Ali - Linnéuniversitetet, Institutionen för byggd miljö och energiteknik orcid

Mart Paemurru - GlasStress Ltd.

Johan Anton - GlasStress Ltd.

... Visa mer..

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden, Bygg och Fastighet orcid

Renny Mathew - Stockholms universitet, Institutionen för material- och miljökemi orcid

Sharafat Ali - Linnéuniversitetet, Institutionen för byggd miljö och energiteknik orcid

Mart Paemurru - GlasStress Ltd.

Johan Anton - GlasStress Ltd.

Baltzar Stevensson - Stockholms universitet, Institutionen för material- och miljökemi orcid

Mattias Edén - Stockholms universitet, Institutionen för material- och miljökemi orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

RISE Research Institutes of Sweden - Bygg och Fastighet rorId

Diarienummer hos huvudman

P105190

Beskrivning

I det här projektet undersöks kemisk härdning av glas i syfte att skapa en ökad förståelse för de komplicerade härdningsmekanismerna och därmed skapa tunnare samt starkare glas för ett hållbart och resurseffektivt samhälle.

Vi har undersökt effekten av aluminiumoxid-dopning på de termiska, mekaniska och strukturella egenskaperna av konventionella soda kalk silikat glas före och efter kemisk härdning.
Metoderna att mäta egenskaperna var:
- 23Na och 27Al Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance (MAS NMR)
- Scattered light polariscope (SCALP)
- Differential Thermal Analysis (DTA)
- Nanoindenter
- Mikroindenter
Mer detaljerad information finns i dokumentations-readme-filen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-01-01 – 2022-09-08

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Geografisk plats för datainsamling: Växjö (Sverige), Tallinn (Estland), Stockholm (Sverige)

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Bygg och Fastighet

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00707
  • Projektnamn på ansökan: Tunnare och starkare glas för hållbar produktion och konsumtion
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Övrigt (CESSDA Topic Classification)

Materialkemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Materialteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan materialteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Byggnader och byggnadsanläggningar (INSPIRE topic categories)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Karlsson, S., R. Mathew, S. Ali, M. Paemurru, J. Anton, B. Stevensson, and M. Edén, Mechanical, thermal, and structural investigations on chemically strengthened Na2O–CaO–Al2O3–SiO2 glasses. Frontiers in Materials, 2022. 9: p. 953759. DOI: 10.3389/fmats.2022.953759.
DOI: https://doi.org/10.3389/fmats.2022.953759

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-10-06