Dataset: Ytmekaniska egenskaper för kemiskt härdade TiO2 dopade soda kalk silikat glas

SND-ID: 2021-332-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/2rze-dy74

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Karlsson - RISE Research Institutes of Sweden orcid

Forskningshuvudman

RISE Research Institutes of Sweden - RISE, Avdelningen för Bygg och Fastighet, Enheten för Glas rorId

Diarienummer hos huvudman

P105190

Beskrivning

Titanoxid har tillsatts till den konventionella soda kalk silikat sammansättningen som utgör det mest använda glaset i olika applikationer. Ytmekaniska egenskaper genom indentering med både nano- och mikroindenter har studerats både före och efter kemisk härdning av de olika glasproven.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019 – 2021-12-15

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

RISE, Avdelningen för Bygg och Fastighet, Enheten för Glas

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-00707
  • Projektnamn på ansökan: Tunnare och starkare glas för hållbar produktion och konsumtion
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Vetenskap och teknologi (CESSDA Topic Classification)

Materialkemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Materialteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Karlsson, S., Compositional Effects on Indentation Mechanical Properties of Chemically Strengthened TiO2-Doped Soda Lime Silicate Glasses. Materials, 2022. 15(2): p. 577. DOI: https://doi.org/10.3390/ma15020577.
DOI: https://doi.org/10.3390/ma15020577

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-01-14