VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - Psykologiska faktorer och reaktioner på VIPVIZA interventionen (Problemhantering), efter 3 år

SND-ID: 2020-204-9.

Åtkomst till data via

Hemsida

Kontakt

Alternativ titel

VIPVIZA

Skapare/primärforskare

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Steven Nordin - Umeå universitet, Institutionen för psykologi

Bernt Lindahl - Umeå universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin rorId

Beskrivning

Projektets syfte är att utveckla bättre metoder för prevention av hjärtkärlsjukdom. Den bygger på hypotesen att bildbaserad information om subklinisk åderförkalkning (i) ökar precisionen i bedömningen av risk för hjärtkärlsjukdom, (ii) förbättrar kommunikationen och förståelsen av risken, och som en följd (iii) ökar motivation för och följsamhet till evidensbaserad läkemedelsbehandling och levnadsvaneförändring.

3500 friska deltagare med låg/måttlig risk för hjärtkärlsjukdom har, utöver konventionell riskfaktorbedömning och prevention inom ramen för Västerbottens Hälsoundersökningar, under 2013-2016 genomgått ultraljudsundersökning av halskärlen och randomiserats till två grupper. I interventionsgruppen informerades deltagaren och hens läkare med bild och grafik i färg om individens subkliniska åderförkalkning. Till kontrollgruppen gavs ingen information om ultraljudsresultaten. Uppföljning efter 1, 3 och 6 år omfattar provtagning avseende kliniska riskfaktorer, blodprov för analys av biomarkörer, omfattande enkäter samt intervjuer.

Efter 3 och 6 år upprepades ultraljudsundersökningen och

... Visa mer..
Projektets syfte är att utveckla bättre metoder för prevention av hjärtkärlsjukdom. Den bygger på hypotesen att bildbaserad information om subklinisk åderförkalkning (i) ökar precisionen i bedömningen av risk för hjärtkärlsjukdom, (ii) förbättrar kommunikationen och förståelsen av risken, och som en följd (iii) ökar motivation för och följsamhet till evidensbaserad läkemedelsbehandling och levnadsvaneförändring.

3500 friska deltagare med låg/måttlig risk för hjärtkärlsjukdom har, utöver konventionell riskfaktorbedömning och prevention inom ramen för Västerbottens Hälsoundersökningar, under 2013-2016 genomgått ultraljudsundersökning av halskärlen och randomiserats till två grupper. I interventionsgruppen informerades deltagaren och hens läkare med bild och grafik i färg om individens subkliniska åderförkalkning. Till kontrollgruppen gavs ingen information om ultraljudsresultaten. Uppföljning efter 1, 3 och 6 år omfattar provtagning avseende kliniska riskfaktorer, blodprov för analys av biomarkörer, omfattande enkäter samt intervjuer.

Efter 3 och 6 år upprepades ultraljudsundersökningen och samtliga deltagare och deras läkare informerades om resultatet. I databasen ingår även registerdata avseende förskrivning av läkemedel, exponeringsdata för luftföroreningar, hälsoundersökningsdata 10 och 20 år före ingång i studien, samt för männen mönstringsdata.

Efter 10 år inhämtas registerdata avseende endpoints: insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom.

Åtkomst till VIPVIZAs dataportal och forskningsdata från VIPVIZA är möjlig i samarbete med forskare inom VIPVIZA-projektet. För närmare information kontakta PI Ulf Näslund ulf.naslund@umu.se

Validerade instrument avseende psykologiska faktorer av betydelse för utveckling av hjärtkärlsjukdom Exempel: Hälsolitteracitet, ångest/depression, coping mekanismer, generell self efficacy, optimism/pessimism, .
Självskattad risk för hjärtkärlsjukdom, specifik self efficacy, attityder till levnadsvanor, Interventionsgruppen: Reaktioner och effekter av ultraljudsrapporten . Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Medicinska data på individnivå

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Friska personer i åldern 40-60 år med låg/måttlig risk för hjärtkärlsjukdom

Studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)

Beskrivning av studiedesign

PROBE

Urvalsmetod

Övrigt
Personer med minst en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom påvisat vid deltagande i Västerbottens Hälsoundersökningar. Kriterier: 1) Ålder 40 år och minst en förstagradssläkting med känd hjärtkärlsjukdom före 60 års ålder 2) ÅLder 50 år och minst en av följande: Minst en förstagradssläkting med känd hjärtkärlsjukdom före 60 års ålder, bukfetma, högt blodtryck, diabetes, LDL-kolesterol minst 4.5 mmol/l , rökning. 3) Ålder 60 år.
Exklusionskriterium: Förträngning mer än 50% av en halsartär

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-04-29 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-05 – 2019-05-28
 • Instrument: GSE - Självskattning av generell self efficacy, individens tilltro till egen förmåga att utföra handlingar för a
 • Instrument: LOT-R - Självskattningsformulär avseende individens disposition för optimism/pessimism
 • Instrument: Brief Cope - Självskattningsformulär för att mäta effektiva och ineffektiva sätt att hantera stressande livshändelser
 • Instrument: Specific VIPVIZA frågor - Self-rated CVD rik, specific self-efficacy, attityder och normer ang levnadsvanor. Till interventionsgruppen: Emotionella och kognitiva reaktioner på interventionen
 • Instrument: BHLS - Tre frågor om självskattad hälsolitteracitet, enl Chew
 • Instrument: HADS - Självskattningsformulär avseende ångest (delskala HADS-ångest, 7 frågor) och depression (delskala HADS-depression, 7 frågor)
 • Instrument: SMBQ - Enkät för att undersöka utmattning.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västerbottens län

Geografisk beskrivning: Region Västerbotten

Högsta geografiska enhet

Region

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Medverkande

Wolfgang Lohr - Umeå Universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: Dnr 521-2013-2708, 2016-01891, 2017-02246

Finansiering 2

 • Finansiär: Region Västerbotten
 • Diarienummer hos finansiär: ALFVLL-298001, ALFVLL-643391

Finansiering 3

 • Finansiär: Hjärt och Lungfonden
 • Diarienummer hos finansiär: Dnr 20150369, 20170481)

Finansiering 4

 • Finansiär: SKANDIA Risk & Hälsa

Finansiering 5

 • Finansiär: Svenska Läkarsällskapet
 • Diarienummer hos finansiär: 405351, 503111
... Visa mer..

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: Dnr 521-2013-2708, 2016-01891, 2017-02246

Finansiering 2

 • Finansiär: Region Västerbotten
 • Diarienummer hos finansiär: ALFVLL-298001, ALFVLL-643391

Finansiering 3

 • Finansiär: Hjärt och Lungfonden
 • Diarienummer hos finansiär: Dnr 20150369, 20170481)

Finansiering 4

 • Finansiär: SKANDIA Risk & Hälsa

Finansiering 5

 • Finansiär: Svenska Läkarsällskapet
 • Diarienummer hos finansiär: 405351, 503111

Finansiering 6

 • Finansiär: Carl Bennet Ltd, Sweden

Finansiering 7

 • Finansiär: Visare Norr
 • Diarienummer hos finansiär: 465621, 561591, 741711, 931135

Finansiering 8

 • Finansiär: Norrländska Hjärtfonden

Finansiering 9

 • Finansiär: Svenska Försäkringsföreningen
Visa mindre..

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr Dnr 2011-441-31M. Amendments:Dnr 2012-463-32M, Dnr 2013-373-32M, Dnr 2016-245-32M, Dnr 2017-95-32M, Dnr 2018-182-32, Dnr 2018-482-32M, Dnr 2019-0691, Dnr Ö 23-2020/3.1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Radiologi och bildbehandling (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk laboratoriemedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmänmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bengtsson, A., Norberg, M., Ng, N., Carlberg, B., Grönlund, C., Hultdin, J., ... & Näslund, U. (2021). The beneficial effect over 3 years by pictorial information to patients and their physician about subclinical atherosclerosis and cardiovascular risk: Results from the VIPVIZA randomized clinical trial. American Journal of Preventive Cardiology, 7, 100199.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2021.100199

Vanoli, D. (2017). Vascular ultrasound for the assessment of carotid atherosclerosis [PhD dissertation, Umeå University]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139538
ISBN: 978-91-7601-748-7
URN: urn:nbn:se:umu:diva-139538

Vanoli, D., Lindqvist, P., Wiklund, U., Henein, M., & Näslund, U. (2013). Fully automated on-screen carotid intima-media thickness measurement : a screening tool for subclinical atherosclerosis. Journal of Clinical Ultrasound, 41(6), 333–339. https://doi.org/10.1002/jcu.22041
URN: urn:nbn:se:umu:diva-78429
DOI: https://doi.org/10.1002/jcu.22041

Bengtsson, A., Lindvall, K., Norberg, M., & Fhärm, E. (2021). Increased knowledge makes a difference!–general practitioners’ experiences of pictorial information about subclinical atherosclerosis for primary prevention: an interview study from the VIPVIZA trial. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 39(1), 77-84.
DOI: https://doi.org/10.1080/02813432.2021.1882083.
URN: urn:nbn:se:umu:diva-78429

Vanoli, D., Wiklund, U., Lindqvist, P., Henein, M., & Näslund, U. (2014). Successful novice’s training in obtaining accurate assessment of carotid IMT using an automated ultrasound system. European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 15(6), 637–642. https://doi.org/10.1093/ehjci/jet254
DOI: https://doi.org/10.1093/ehjci/jet254
URN: urn:nbn:se:umu:diva-91057

Lindahl, B., Norberg, M., Johansson, H., Lindvall, K., Ng, N., Nordin, M., Nordin, S., Näslund, U., Persson, A., Vanoli, D., & Schulz, P. J. (2020). Health literacy is independently and inversely associated with carotid artery plaques and cardiovascular risk. European Journal of Preventive Cardiology, 27(2), 209–215. https://doi.org/10.1177/2047487319882821
DOI: https://doi.org/10.1177/2047487319882821
URN: urn:nbn:se:umu:diva-165791

Nyman, E., Vanoli, D., Näslund, U., & Grönlund, C. (2020). Inter-sonographer reproducibility of carotid ultrasound plaque detection using Mannheim consensus in subclinical atherosclerosis. Clinical Physiology and Functional Imaging, 40(1), 46–51. https://doi.org/10.1111/cpf.12602
DOI: https://doi.org/10.1111/cpf.12602
URN: urn:nbn:se:umu:diva-165443

Näslund, U., Ng, N., Lundgren, A., Fhärm, E., Grönlund, C., Johansson, H., Lindahl, B., Lindahl, B., Lindvall, K., Nilsson, S. K., Nordin, M., Nordin, S., Nyman, E., Rocklöv, J., Vanoli, D., Weinehall, L., Wennberg, P., Wester, P., & Norberg, M. (2019). Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA) : a pragmatic, open-label, randomised controlled trial. The Lancet, 393(10167), 133–142. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6
URN: urn:nbn:se:umu:diva-154318

Nyman, E., Lindqvist, P., Näslund, U., & Grönlund, C. (2018). Risk Marker Variability in Subclinical Carotid Plaques Based on Ultrasound is Influenced by Cardiac Phase, Echogenicity and Size. Ultrasound in medicine & biology, 44(8), 1742–1750.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.03.013

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Hemsida

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Northern Sweden Diet Database (NSDD)

NSHDS-VIP

VIPVIZA - Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten

VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - VIP baslinje

VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - Kliniska riskfaktorer och levnadsvanor efter 1 år

VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - Kliniska riskfaktorer och levnadsvanor efter 3 år

VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - Utraljudsundersökning baslinjen

VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - Utraljudsundersökning efter 3 år

VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - Psykologiska faktorer (Problemhantering), baslinjen

VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - Läkemedelsregistret

VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - VIP historiska data 10 år före baslinjen

VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - VIP historiska data 20 år före baslinjen

VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - Värnpliktsregistret, mönstringsdata

VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten - SCB-data

Visa mindre..