Northern Sweden Diet Database (NSDD)

SND-ID: ext0131-1.

Ingår i samling hos SND: Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Ingegerd Johansson - Umeå universitet, Institutionen för odontologi

Anna Winkvist - Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Enheten för biobanksforskning (EBF) rorId

Beskrivning

NSDD är en databas som inkluderar harmoniserade data från de två befolkningsbaserade projekten ”Västerbotten hälsoundersökningar” och ”MONICA i norra Sverige”. Informationen samlas in med hjälp av en validerad, semi-kvantitativ, livsmedelsfrekvensenkät (FFQ). Insamlingen sker med identiskt instrument och på lika sätt i de två projekten. Kostenkäten består av tre huvudsektioner: portionsstorleksangivelse för baslivsmedel, intagsfrekvenser, och kosttillskott. Viss övergripande information inhämtas även kring speciella kost- samt måltidsvanor. Förutom information om intagsfrekvenser av enstaka livsmedel och livsmedelsgrupper, finns även skattade energi- och näringsintag och ett antal kostindex.

Enheten för biobanksforskning (EBF) handhar databasen, medan Västerbottens läns landsting ansvarar för insamling och förvaring av biobanksmaterial.

Västerbotten Intervention Project (VIP) och MONICA är befolkningsbaserade projekt med syfte att studera levnadsvanorna bland befolkningen och att med olika interventioner minska insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar. Detaljerad information om de två proje

... Visa mer..
NSDD är en databas som inkluderar harmoniserade data från de två befolkningsbaserade projekten ”Västerbotten hälsoundersökningar” och ”MONICA i norra Sverige”. Informationen samlas in med hjälp av en validerad, semi-kvantitativ, livsmedelsfrekvensenkät (FFQ). Insamlingen sker med identiskt instrument och på lika sätt i de två projekten. Kostenkäten består av tre huvudsektioner: portionsstorleksangivelse för baslivsmedel, intagsfrekvenser, och kosttillskott. Viss övergripande information inhämtas även kring speciella kost- samt måltidsvanor. Förutom information om intagsfrekvenser av enstaka livsmedel och livsmedelsgrupper, finns även skattade energi- och näringsintag och ett antal kostindex.

Enheten för biobanksforskning (EBF) handhar databasen, medan Västerbottens läns landsting ansvarar för insamling och förvaring av biobanksmaterial.

Västerbotten Intervention Project (VIP) och MONICA är befolkningsbaserade projekt med syfte att studera levnadsvanorna bland befolkningen och att med olika interventioner minska insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar. Detaljerad information om de två projekten finns på respektive hemsida som nås via http://www.biobank.umu.se/

Datasetet innefattar uppgifter om intag av livsmedel, näringsämnen, beräknade kostindex och intag av kostsupplement. Data är insamlade via självrapporterade enkäter. Datasetet växer med ca 5000 observationer per år och en kontinuerligt ökande andel med upprepade besök.


Per januari 2016 finns 121,996 unika individer (lika andelar män och kvinnor) med åtminstone ett besök och en kostregistrering. Av dessa exkluderas 8.2% av kvalitetsskäl (inkomplett FFQ, extrema (högsta och lägsta 1%) av “food Intake levels” (FIL), extrema energiintag (lägsta 1% och >5,000 kcal). CA 40% har en 10-års uppföljning och 7% ytterligare en tredje 10-år uppföljning.

Intag rapporteras på en fast 9-gradig skala: aldrig, några ggr/år, 1-3 ggr/månad, 1 ggr/vecka, 2-3 ggr/vecka, 4-6 ggr/vecka, 1 ggr/dag, 2-3 ggr/dag, ≥4 ggr/dag.

Variabler i datasetet: 64-84 om livsmedel, 65 om näringsämnen inkluderande alkohol, 12 om supplement, 3 kostindex. Vidare finns några hundra variabler med medicinska mått, socio-ekonomi, tobaksbruk, fysisk aktivitet mm att tillgå via länkning till VIP och MONICA.

Kliniska prover (såsom plasma, serum och DNA) ingår inte i NSDD utan hanteras separat, i en biobank (se http://www.biobank.umu.se/ ). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individer i åldrarna 30-60 år. Lika andelar män och kvinnor.

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
I VIP identifieras alla personer som fyller 40, 50 eller 60 år (tidigare även 30 år) listade inom en specifik vårdcentral eller boende inom denna vårdcentrals upptagningsområde och majoriteten av dessa inbjuds att delta i en hälsokontroll. Ca 60% av möjliga deltagare kommer till screening.
I MONICA sker ett slumpvis köns- och åldersstratifierat urval från uppdaterade befolkningsregister.

Tidsperiod(er) som undersökts

1985 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Antal individer/objekt

121996

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60-80%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling har skett via självrapporterade enkäter, som respondenten besvarade i samband med screeningbesök på medicinskt centrum.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrbottens län, Västerbottens län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för biobanksforskning (EBF)

Etikprövning

Umeå

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.