VIPVIZA - Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten

SND-ID: 2020-204-1.

Åtkomst till data via

Hemsida

Kontakt

Alternativ titel

VIPVIZA

Skapare/primärforskare

Margareta Norberg - Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa orcid

Ulf Näslund - Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin

Patrik Wennberg - Umeå universitet, Familjemedicin

Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin rorId

Beskrivning

Projektets syfte är att utveckla bättre metoder för prevention av hjärtkärlsjukdom. Den bygger på hypotesen att bildbaserad information om subklinisk åderförkalkning (i) ökar precisionen i bedömningen av risk för hjärtkärlsjukdom, (ii) förbättrar kommunikationen och förståelsen av risken, och som en följd (iii) ökar motivation för och följsamhet till evidensbaserad läkemedelsbehandling och levnadsvaneförändring.

3500 friska deltagare med låg/måttlig risk för hjärtkärlsjukdom har, utöver konventionell riskfaktorbedömning och prevention inom ramen för Västerbottens Hälsoundersökningar, under 2013-2016 genomgått ultraljudsundersökning av halskärlen och randomiserats till två grupper. I interventionsgruppen informerades deltagaren och hens läkare med bild och grafik i färg om individens subkliniska åderförkalkning. Till kontrollgruppen gavs ingen information om ultraljudsresultaten. Uppföljning efter 1, 3 och 6 år omfattar provtagning avseende kliniska riskfaktorer, blodprov för analys av biomarkörer, omfattande enkäter samt intervjuer.

Efter 3 och 6 år upprepades ultraljudsundersökningen och

... Visa mer..
Projektets syfte är att utveckla bättre metoder för prevention av hjärtkärlsjukdom. Den bygger på hypotesen att bildbaserad information om subklinisk åderförkalkning (i) ökar precisionen i bedömningen av risk för hjärtkärlsjukdom, (ii) förbättrar kommunikationen och förståelsen av risken, och som en följd (iii) ökar motivation för och följsamhet till evidensbaserad läkemedelsbehandling och levnadsvaneförändring.

3500 friska deltagare med låg/måttlig risk för hjärtkärlsjukdom har, utöver konventionell riskfaktorbedömning och prevention inom ramen för Västerbottens Hälsoundersökningar, under 2013-2016 genomgått ultraljudsundersökning av halskärlen och randomiserats till två grupper. I interventionsgruppen informerades deltagaren och hens läkare med bild och grafik i färg om individens subkliniska åderförkalkning. Till kontrollgruppen gavs ingen information om ultraljudsresultaten. Uppföljning efter 1, 3 och 6 år omfattar provtagning avseende kliniska riskfaktorer, blodprov för analys av biomarkörer, omfattande enkäter samt intervjuer.

Efter 3 och 6 år upprepades ultraljudsundersökningen och samtliga deltagare och deras läkare informerades om resultatet. I databasen ingår även registerdata avseende förskrivning av läkemedel, exponeringsdata för luftföroreningar, hälsoundersökningsdata 10 och 20 år före ingång i studien, samt för männen mönstringsdata.

Efter 10 år inhämtas registerdata avseende endpoints: insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom.

Åtkomst till VIPVIZAs dataportal och forskningsdata från VIPVIZA är möjlig i samarbete med forskare inom VIPVIZA-projektet. För närmare information kontakta PI Ulf Näslund ulf.naslund@umu.se Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Medicinska data på individnivå

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Friska personer i åldern 40-60 år med låg/måttlig risk för hjärtkärlsjukdom

Studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)

Beskrivning av studiedesign

PROBE

Urvalsmetod

Övrigt
Personer med minst en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom påvisat vid deltagande i Västerbottens Hälsoundersökningar. Kriterier: 1) Ålder 40 år och minst en förstagradssläkting med känd hjärtkärlsjukdom före 60 års ålder 2) ÅLder 50 år och minst en av följande: Minst en förstagradssläkting med känd hjärtkärlsjukdom före 60 års ålder, bukfetma, högt blodtryck, diabetes, LDL-kolesterol minst 4.5 mmol/l , rökning. 3) Ålder 60 år.
Exklusionskriterium: Förträngning mer än 50% av en halsartär

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Antal individer/objekt

3532

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Beskrivning av insamlingsmetod: VIP historiska data 20 år före baslinjen
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992 – 1998

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Beskrivning av insamlingsmetod: VIP historiska data 10 år före baslinjen
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Läkemedelsregistret
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-02 – 2020-09-30
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Beskrivning av insamlingsmetod: VIP historiska data 20 år före baslinjen
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992 – 1998

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Beskrivning av insamlingsmetod: VIP historiska data 10 år före baslinjen
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 – 2009
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Läkemedelsregistret
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-02 – 2020-09-30

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Beskrivning av insamlingsmetod: VIP baslinje
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04-11 – 2016-06-01
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Ultraljudsundersökning baslinjen
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-04-27 – 2016-06-07
 • Instrument: - CardioHealth Station, Panasonic Healthcare Corporation of North America, Newark, NJ, USA - En bärbar ultraljudsmaskin
 • Datakälla: Forskningsdata

Datainsamling 6

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Psykologiska faktorer (Problemhantering), baslinjen
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-04-29 – 2016-06-07
 • Instrument: Brief Cope - Självskattningsformat för att mäta effektiva och ineffektiva sätt att hantera stressande livshändelser
 • Instrument: LOT-R - Självskattningsformulär avseende individens disposition för optimism/pessimism
 • Instrument: HADS - Självskattningsformulär avseende ångest (delskala HADS-ångest, 7 frågor) och depression (delskala HADS-depression, 7 frågor)
 • Instrument: GSE - Självskattning av generell self efficacy, individens tilltro till egen förmåga att utföra handlingar för att uppnå mål. för att bemästra
 • Instrument: Brief Health Literacy Screen (BHLS) - Tre frågor om självskattad hälsolitteracitet enl Chew
 • Instrument: - Självskattad risk för hjärtkärlsjukdom - VAS-skala
 • Datakälla: Forskningsdata

Datainsamling 7

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Kliniska riskfaktorer och levnadsvanor efter 1 år
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-08 – 2017-11-01
 • Datakälla: Forskningsdata

Datainsamling 8

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Kliniska riskfaktorer och levnadsvanor efter 1 år
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-08 – 2017-11-01
 • Datainsamlare: Umeå Universitet
 • Datakälla: Forskningsdata

Datainsamling 9

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Kliniska riskfaktorer och levnadsvanor efter 3 år
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-01-14 – 2019-06-14

Datainsamling 10

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Kliniska riskfaktorer och levnadsvanor efter 3 år
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-01-16 – 2019-06-14

Datainsamling 11

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Utraljudsundersökning efter 3 år
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-05 – 2019-05-28
 • Instrument: - CardioHealth Station, Panasonic Healthcare Corporation of North America, Newark, NJ, USA - Portabel ultraljudsmaskin
 • Datakälla: Forskningsdata

Datainsamling 12

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Psykologiska faktorer och reaktioner på VIPVIZA interventionen (Problemhantering), efter 3 år
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-05 – 2019-05-28
 • Instrument: - Specific VIPVIZA frågor - Self-rated CVD rik, specific self-efficacy, attityder och normer ang levnadsvanor. Till interventionsgruppen: Emotionella och kognitiva reaktioner på interventionen
 • Instrument: HADS - Självskattningsformulär avseende ångest (delskala HADS-ångest, 7 frågor) och depression (delskala HADS-depression, 7 frågor)
 • Instrument: GSE - Självskattning av generell self efficacy, individens tilltro till egen förmåga att utföra handlingar för a
 • Instrument: BHLS - Tre frågor om självskattad hälsolitteracitet, enl Chew
 • Instrument: SMBQ - Enkät för att undersöka utmattning.
 • Instrument: LOT-R - Självskattningsformulär avseende individens disposition för optimism/pessimism
 • Instrument: Brief Cope - Självskattningsformulär för att mäta effektiva och ineffektiva sätt att hantera stressande livshändelser

Datainsamling 13

 • Beskrivning av insamlingsmetod: Inkluderade deltagare
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-19
 • Instrument: Fallrapporteringsformulär
 • Datakälla: Forskningsdata

Datainsamling 14

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Värnpliktsregistret, mönstringsdata
 • Datainsamlare: Riksarkivet
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 15

 • Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Inkluderade deltagare
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västerbottens län

Geografisk beskrivning: Region Västerbotten

Högsta geografiska enhet

Region

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin

Medverkande

Wolfgang Lohr - Umeå Universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: Dnr 521-2013-2708, 2016-01891, 2017-02246

Finansiering 2

 • Finansiär: Region Västerbotten
 • Diarienummer hos finansiär: ALFVLL-298001, ALFVLL-643391

Finansiering 3

 • Finansiär: Hjärt och Lungfonden
 • Diarienummer hos finansiär: Dnr 20150369, 20170481)

Finansiering 4

 • Finansiär: SKANDIA Risk & Hälsa

Finansiering 5

 • Finansiär: Svenska Läkarsällskapet
 • Diarienummer hos finansiär: 405351, 503111
... Visa mer..

Finansiering 1

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: Dnr 521-2013-2708, 2016-01891, 2017-02246

Finansiering 2

 • Finansiär: Region Västerbotten
 • Diarienummer hos finansiär: ALFVLL-298001, ALFVLL-643391

Finansiering 3

 • Finansiär: Hjärt och Lungfonden
 • Diarienummer hos finansiär: Dnr 20150369, 20170481)

Finansiering 4

 • Finansiär: SKANDIA Risk & Hälsa

Finansiering 5

 • Finansiär: Svenska Läkarsällskapet
 • Diarienummer hos finansiär: 405351, 503111

Finansiering 6

 • Finansiär: Carl Bennet Ltd, Sweden

Finansiering 7

 • Finansiär: Visare Norr
 • Diarienummer hos finansiär: 465621, 561591, 741711, 931135

Finansiering 8

 • Finansiär: Norrländska Hjärtfonden

Finansiering 9

 • Finansiär: Svenska Försäkringsföreningen
Visa mindre..

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr Dnr 2011-441-31M. Amendments:Dnr 2012-463-32M, Dnr 2013-373-32M, Dnr 2016-245-32M, Dnr 2017-95-32M, Dnr 2018-182-32, Dnr 2018-482-32M, Dnr 2019-0691, Dnr Ö 23-2020/3.1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Radiologi och bildbehandling (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk laboratoriemedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmänmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Vanoli, D. (2017). Vascular ultrasound for the assessment of carotid atherosclerosis [PhD dissertation, Umeå University]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139538
ISBN: 978-91-7601-748-7
URN: urn:nbn:se:umu:diva-139538

Vanoli, D., Lindqvist, P., Wiklund, U., Henein, M., & Näslund, U. (2013). Fully automated on-screen carotid intima-media thickness measurement : a screening tool for subclinical atherosclerosis. Journal of Clinical Ultrasound, 41(6), 333–339. https://doi.org/10.1002/jcu.22041
URN: urn:nbn:se:umu:diva-78429
DOI: https://doi.org/10.1002/jcu.22041

Vanoli, D., Wiklund, U., Lindqvist, P., Henein, M., & Näslund, U. (2014). Successful novice’s training in obtaining accurate assessment of carotid IMT using an automated ultrasound system. European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 15(6), 637–642. https://doi.org/10.1093/ehjci/jet254
DOI: https://doi.org/10.1093/ehjci/jet254
URN: urn:nbn:se:umu:diva-91057

Lindahl, B., Norberg, M., Johansson, H., Lindvall, K., Ng, N., Nordin, M., Nordin, S., Näslund, U., Persson, A., Vanoli, D., & Schulz, P. J. (2020). Health literacy is independently and inversely associated with carotid artery plaques and cardiovascular risk. European Journal of Preventive Cardiology, 27(2), 209–215. https://doi.org/10.1177/2047487319882821
DOI: https://doi.org/10.1177/2047487319882821
URN: urn:nbn:se:umu:diva-165791

Nyman, E., Vanoli, D., Näslund, U., & Grönlund, C. (2020). Inter-sonographer reproducibility of carotid ultrasound plaque detection using Mannheim consensus in subclinical atherosclerosis. Clinical Physiology and Functional Imaging, 40(1), 46–51. https://doi.org/10.1111/cpf.12602
DOI: https://doi.org/10.1111/cpf.12602
URN: urn:nbn:se:umu:diva-165443

Näslund, U., Ng, N., Lundgren, A., Fhärm, E., Grönlund, C., Johansson, H., Lindahl, B., Lindahl, B., Lindvall, K., Nilsson, S. K., Nordin, M., Nordin, S., Nyman, E., Rocklöv, J., Vanoli, D., Weinehall, L., Wennberg, P., Wester, P., & Norberg, M. (2019). Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA) : a pragmatic, open-label, randomised controlled trial. The Lancet, 393(10167), 133–142. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6
URN: urn:nbn:se:umu:diva-154318

Nyman, E., Lindqvist, P., Näslund, U., & Grönlund, C. (2018). Risk marker variability in subclinical carotid plaques based on ultrasound is influenced by cardiac phase, echogenicity and size. In Ultrasound in Medicine and Biology (Vol. 44, Issue 8, pp. 1742–1750). https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.03.013
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.03.013
URN: urn:nbn:se:umu:diva-150664
SwePub: oai:DiVA.org:umu-150664

Sjölander, M., Carlberg, B., Norberg, M., Näslund, U., & Ng, N. (n.d.). Prescription of Lipid-Lowering and Antihypertensive Drugs Following Pictorial Information About Subclinical Atherosclerosis A Secondary Outcome of a Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2021;4(8):e2121683. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.21683
DOI: https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.21683
URN: urn:nbn:se:umu:diva-187088
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/307669

Bengtsson, A., Lindvall, K., Norberg, M., & Fhärm, E. (2021). Increased knowledge makes a difference!–general practitioners’ experiences of pictorial information about subclinical atherosclerosis for primary prevention: an interview study from the VIPVIZA trial. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 39(1), 77-84. https://doi.org/10.1080/02813432.2021.1882083
URN: urn:nbn:se:umu:diva-181026
DOI: https://doi.org/10.1080/02813432.2021.1882083
SwePub: oai:DiVA.org:umu-181026

Rohlén, R., Jiang, B., Nyman, E., Wester, P., Näslund, U. and Grönlund, C. (2023), Interframe Echo Intensity Variation of Subregions and Whole Plaque in Two-Dimensional Carotid Ultrasonography. J Ultrasound Med, 42: 1033-1046. https://doi.org/10.1002/jum.16114
URN: urn:nbn:se:umu:diva-200460
DOI: https://doi.org/10.1002/jum.16114
SwePub: oai:DiVA.org:umu-200460

Nilsson Sommar, J., Norberg, M., Grönlund, C., Segersson, D., Näslund, U., & Forsberg, B. (2022). Long-term exposure to particulate air pollution and presence and progression of carotid artery plaques : A northern Sweden VIPVIZA cohort study. In Environmental Research (No. 113061; Vol. 211). https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113061
URN: urn:nbn:se:umu:diva-192989
DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113061
SwePub: oai:DiVA.org:umu-192989

Bengtsson, A., Norberg, M., Ng, N., Carlberg, B., Grönlund, C., Hultdin, J., Lindahl, B., Lindahl, B., Nordin, S., Nyman, E., Wennberg, P., Wester, P., & Näslund, U. (2021). The beneficial effect over 3 years by pictorial information to patients and their physician about subclinical atherosclerosis and cardiovascular risk : results from the VIPVIZA randomized clinical trial. In American Journal of Preventive Cardiology (No. 100199; Vol. 7). https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2021.100199
URN: urn:nbn:se:umu:diva-186686
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2021.100199
SwePub: oai:DiVA.org:umu-186686

Holmberg, H., Sjölander, M., Glader, E.-L., Näslund, U., Carlberg, B., Norberg, M., & Själander, A. (2022). Time to initiation of lipid-lowering drugs for subclinical atherosclerosis : sub-study of VIPVIZA randomized controlled trial, with single-arm cross-over. In European Heart Journal Open (No. oeac003; Vol. 2, Issue 1). https://doi.org/10.1093/ehjopen/oeac003
DOI: https://doi.org/10.1093/ehjopen/oeac003
URN: urn:nbn:se:umu:diva-201549
SwePub: oai:DiVA.org:umu-201549

Kovrov, O., Landfors, F., Saar-Kovrov, V., Näslund, U., & Olivecrona, G. (2022). Lipoprotein size is a main determinant for the rate of hydrolysis by exogenous LPL in human plasma. In Journal of Lipid Research (No. 100144; Vol. 63, Issue 1). https://doi.org/10.1016/j.jlr.2021.100144
URN: urn:nbn:se:umu:diva-191885
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jlr.2021.100144
SwePub: oai:DiVA.org:umu-191885

Schulz, P. J., Lindahl, B., Hartung, U., Näslund, U., Norberg, M., & Nordin, S. (2022). The right pick : Does a self-assessment measurement tool correctly identify health care consumers with inadequate health literacy? In Patient Education and Counseling (Vol. 105, Issue 4, pp. 926–932). https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.07.045
URN: urn:nbn:se:umu:diva-186967
DOI: https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.07.045
SwePub: oai:DiVA.org:umu-186967

Andersson, E. M., Liv, P., Nordin, S., Näslund, U., & Lindvall, K. (2024). Does a multi-component intervention including pictorial risk communication about subclinical atherosclerosis improve perceptions of cardiovascular disease risk without deteriorating efficacy beliefs? In Social Science and Medicine (No. 116530; Vol. 341). https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116530
URN: urn:nbn:se:umu:diva-218586
DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116530
SwePub: oai:DiVA.org:umu-218586

Salvador, D., Liv, P., Norberg, M., Pahud de Mortanges, A., Saner, H., Glisic, M., Nicoll, R., Muka, T., Nyman, E., Bano, A., & Näslund, U. (2023). Changes in fasting plasma glucose and subclinical atherosclerosis : a cohort study from VIPVIZA trial. In Atherosclerosis. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2023.117326
DOI: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2023.117326
URN: urn:nbn:se:umu:diva-216637
SwePub: oai:DiVA.org:umu-216637

Nordin, S., Norberg, M., Braf, I., Johansson, H., Lindahl, B., Lindvall, K., Nordin, M., Nyman, E., Vallström, C., Wennberg, P., Liv, P., & Näslund, U. (2023). Associations between emotional support and cardiovascular risk factors and subclinical atherosclerosis in middle-age. In Psychology and Health. https://doi.org/10.1080/08870446.2023.2286296
DOI: https://doi.org/10.1080/08870446.2023.2286296
URN: urn:nbn:se:umu:diva-217344
SwePub: oai:DiVA.org:umu-217344

Bengtsson, A., Nyman, E., Grönlund, C., Wester, P., Näslund, U., Fhärm, E., & Norberg, M. (2023). Multi-view carotid ultrasound is stronger associated with cardiovascular risk factors than presence of plaque or single carotid intima media thickness measurements in subclinical atherosclerosis. In The International Journal of Cardiovascular Imaging (Vol. 39, Issue 8, pp. 1461–1471). https://doi.org/10.1007/s10554-023-02868-0
DOI: https://doi.org/10.1007/s10554-023-02868-0
URN: urn:nbn:se:umu:diva-209575
SwePub: oai:DiVA.org:umu-209575

Ali, H., Nyman, E., Näslund, U., & Grönlund, C. (2023). Translation of atherosclerotic disease features onto healthy carotid ultrasound images using domain-to-domain translation. In Biomedical Signal Processing and Control (No. 104886; Vol. 85). https://doi.org/10.1016/j.bspc.2023.104886
URN: urn:nbn:se:umu:diva-206526
DOI: https://doi.org/10.1016/j.bspc.2023.104886
SwePub: oai:DiVA.org:umu-206526

Fortuin-de Smidt, M., Bergman, F., Grönlund, C., Hult, A., Norberg, M., Wennberg, M., & Wennberg, P. (2023). Early adulthood exercise capacity, but not muscle strength, associates with subclinical atherosclerosis 40 years later in Swedish men. In European Journal of Preventive Cardiology (Vol. 30, Issue 5, pp. 407–415). https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad007
URN: urn:nbn:se:umu:diva-206445
DOI: https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad007
SwePub: oai:DiVA.org:umu-206445

Andersson, E. M., Johansson, H., Nordin, S., & Lindvall, K. (2022). Cognitive and emotional reactions to pictorial-based risk communication on subclinical atherosclerosis : a qualitative study within the VIPVIZA trial. In Scandinavian Journal of Primary Health Care (Vol. 41, Issue 1, pp. 69–80). https://doi.org/10.1080/02813432.2023.2178850
URN: urn:nbn:se:umu:diva-205734
DOI: https://doi.org/10.1080/02813432.2023.2178850
SwePub: oai:DiVA.org:umu-205734

Nyman, E., Grönlund, C., Vanoli, D., Liv, P., Norberg, M., Bengtsson, A., Wennberg, P., Wester, P., & Näslund, U. (2023). Reduced progression of carotid intima media thickness by personalised pictorial presentation of subclinical atherosclerosis in VIPVIZA : A randomised controlled trial. In Clinical Physiology and Functional Imaging (Vol. 43, Issue 4, pp. 232–241). https://doi.org/10.1111/cpf.12811
DOI: https://doi.org/10.1111/cpf.12811
URN: urn:nbn:se:umu:diva-204766
SwePub: oai:DiVA.org:umu-204766

Nyman, E., Liv, P., Wester, P., Näslund, U., & Grönlund, C. (2023). Carotid wall echogenicity at baseline associates with accelerated vascular aging in a middle-aged population. In The International Journal of Cardiovascular Imaging (Vol. 39, Issue 3, pp. 575–583). https://doi.org/10.1007/s10554-022-02760-3
URN: urn:nbn:se:umu:diva-204476
DOI: https://doi.org/10.1007/s10554-022-02760-3
SwePub: oai:DiVA.org:umu-204476

Andersson, E. M., Lindvall, K., Wennberg, P., Johansson, H., & Nordin, S. (2024). From risk communication about asymptomatic atherosclerosis to cognitive and emotional reactions and lifestyle modification. In BMC Psychology (No. 47; Vol. 12, Issue 1). https://doi.org/10.1186/s40359-023-01467-x
URN: urn:nbn:se:umu:diva-218585
DOI: https://doi.org/10.1186/s40359-023-01467-x
SwePub: oai:DiVA.org:umu-218585

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.