Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Femton kilometer forntid under motorvägen - Boplatslämningar, Åbro, fornlämning 209, Västerljungs socken

SND-ID: snd2383-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002191

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av E4:an inom Södermanlands län och utfördes under tiden maj 1979 - september 1981. Sammanlagt undersöktes ca 60 000 m2. Flera av fornlämningarna var okända och syntes ej i markytan före undersökningen. De framkom omedelbart före eller under avbaningarna för vägbygget. Samtliga fornlämningars matjordslager avbanades med maskin. Därefter skedde traditionell handgrävning. De undersökningar vars data finns tillgängliga i denna studie omfattar undersökning av tre gravfält, två boplatslämningar samt en stensättning. Fornlämningarna omfattar perioderna bronsålder samt äldre och yngre järnålder.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av

... Visa mer..
Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av E4:an inom Södermanlands län och utfördes under tiden maj 1979 - september 1981. Sammanlagt undersöktes ca 60 000 m2. Flera av fornlämningarna var okända och syntes ej i markytan före undersökningen. De framkom omedelbart före eller under avbaningarna för vägbygget. Samtliga fornlämningars matjordslager avbanades med maskin. Därefter skedde traditionell handgrävning. De undersökningar vars data finns tillgängliga i denna studie omfattar undersökning av tre gravfält, två boplatslämningar samt en stensättning. Fornlämningarna omfattar perioderna bronsålder samt äldre och yngre järnålder.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av nya E4:an inom Södermanlands län samt därmed förenade arbeten. Målsättningen var i initialskedet att undersöka de registrerade fornlämningar som berördes av exploateringen. Vägverkets avbaningar medförde ett betydligt större antal fornlämningar än beräknat. Tyngdpunkten lades då på att försöka få en övergripande syn på den totala fornlämningsbilden inom området samt att utföra antikvariska kontroller och provgrävningar på presumtiva fornlämningar.

ZIP-filen innehåller en shape-fil med metadata från undersökningen och två kartor i GeoTIFF-format.

Fornlämning 209 bestod av två härdar och ett delvis sönderschaktat område med sot och skörbränd sten invid Åbro gård. Härdarna undersöktes i juni 1979, det större området i november samma år. Endast en av härdarna innehöll bränd lera och kol. Lämningarna daterades till yngre järnålder och medeltid. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-06 – 1979-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Trosa kommun, Västerljung socken

Geografisk beskrivning: Längs E4:ans sträckning genom Västerljungs och Trosa-Vagnhärads socken.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Identifierare

Organisationens dnr för undersökningen: 3403/78

ProjektID: p478002

ProjektID: 478002

RAÄ-nr: Västerljung 209:1

RAÄ-nr: Trosa-Vagnhärad 385:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Wigren, Sonja & Öström, Kerstin (1986). Femton kilometer forntid under motorvägen: fornlämningar från bronsålder till medeltid i Trosa-Vagnhärads, Västerljungs och Lästringe socknar i Södermanland : arkeologiska undersökningar 1979-1981. Archaeological report 1984:30. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-09-18
Senast uppdaterad: 2020-01-24