GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi i äppelodling och åkermark - Styrstad

SND-ID: snd2361-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002934

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj 2005 utfört en arkeologisk förundersökning inför planerad villabebyggelse inom fastigheterna Styrstad 11:6 och Agetomta 2:3, Styrstad socken, Norrköpings kommun. Vid undersökningen hittades ett par otydliga anläggningar och skärvsten som kan knytas till en numera förstörd förhistorisk boplats på platsen. Anläggningarna undersöktes och borttogs inom ramen för förundersökningen. UV Öst föreslår inga ytterligare arkeologiska undersökningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningsområdet tillhörande RAÄ 113 och att konstatera om ytterligare lagskyddade fornlämningar berördes av den planerade exploateringen.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt och anläggningar mättes in digitalt och registrerades i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-05-26 – 2005-05-27
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Styrstad socken, Norrköping kommun, Östergötlands län, Östergötland

Geografisk beskrivning: Styrstad 11:6 och Agetomta 2:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2005047

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-5898-05

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-5502-05

Producents dnr för projektet: 422-1582-2005

Producents dnr för projektet: 422-1439-2005

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2005047

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-5898-05

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-5502-05

Producents dnr för projektet: 422-1582-2005

Producents dnr för projektet: 422-1439-2005

ProjektID: p505024

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Förhistorisk tid

Publikationer
Publicerad: 2018-01-03
Senast uppdaterad: 2020-01-24