GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett flatmarksgravfält från yngre bronsålder och äldre järnålder på Vikbolandet

SND-ID: snd2088-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001825

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vintern 2005 och våren 2006 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk undersökning på Vikbolandet öster om Norrköping. Anledningen var byggnation av tre hus. Gravfältet är avgränsat i norr, söder och öster medan utbredningen i väst och nordväst inte kunnat fastställas då det inte ingick i undersökningsområdet. Sammanlagt undersöktes 190 brandgravar där 151 individer varav 36 barn och ungdomar kunde identifieras. Tre gravar var dubbelgravar. Det vanligast förekommande gravskicket var urnebrandgropen men det fanns även urnegropar, brandgropar, bengropar och urnegravar. Gravarna innehöll ett flertal element som lockstenar, bottenplattor, stenskoningar och tjocka sot- och kollager. I några av gravarnas fyllning syntes nedgrävningar som kan tyda på att åtminstone några av dem varit markerade ovan mark. Fyndmaterialet var i huvudsak begränsat till keramik och harts från svepkärl. Även björnfalanger, rester av en skära, bennålar, ett par svårt ansatta bronsföremål samt enstaka kvarts eller bergart påträffades.

Syfte:

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vintern 2005 och våren 2006 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk undersökning på Vikbolandet öster om Norrköping. Anledningen var byggnation av tre hus. Gravfältet är avgränsat i norr, söder och öster medan utbredningen i väst och nordväst inte kunnat fastställas då det inte ingick i undersökningsområdet. Sammanlagt undersöktes 190 brandgravar där 151 individer varav 36 barn och ungdomar kunde identifieras. Tre gravar var dubbelgravar. Det vanligast förekommande gravskicket var urnebrandgropen men det fanns även urnegropar, brandgropar, bengropar och urnegravar. Gravarna innehöll ett flertal element som lockstenar, bottenplattor, stenskoningar och tjocka sot- och kollager. I några av gravarnas fyllning syntes nedgrävningar som kan tyda på att åtminstone några av dem varit markerade ovan mark. Fyndmaterialet var i huvudsak begränsat till keramik och harts från svepkärl. Även björnfalanger, rester av en skära, bennålar, ett par svårt ansatta bronsföremål samt enstaka kvarts eller bergart påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska undersökningen var att undersöka förhållandet mellan flatmarksgravfältet och det intilliggande yngre järnåldersgravfältet RAÄ 133 samt till övriga fornlämningar i närområdet; att bedöma hur länge gravfältet har använts och om det kan påvisas att det senare ersatts av RAÄ 133; att osteologiskt undersöka de brända benen och se vad de kan berätta om gravfältets struktur samt att undersöka om man utifrån konstruktionsdetaljer eller inre gravskick kan säga något om gravarnas sociala status.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Gravfält

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005 – 2006
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Styrstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Styrstad, Agetomta 2:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2005116

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-13073-05

Producents dnr för projektet: 423-3418-2005

ProjektID: p505036

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-14
Senast uppdaterad: 2016-07-20