GIS-material för arkeologiskt projekt: En boplats väster om Kallerstad bytomt

SND-ID: snd2327-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.57804/nj54-z620

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför byggnationen av en biogasanläggning i Kallerstad har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk slutundersökning. Fältarbetet utfördes under våren, sommaren och senhösten 2003. De fornlämningar som undersöktes var dels en mesolitisk boplats, dels två anläggningar och ett fåtal fynd från mellanneolitisk tid. Undersökningen dominerades av en boplats från äldre järnålder med odlingsytor, hus, härdar, stolphål, rester av en väg och gropar. Odlingsytorna bestod av flyttade och omrörda kulturlager från brons- och äldre järnåldern. Delar av ett gravfält från bronsålder - äldre järnålder undersöktes under några yngre åkerterrasser. En del lämningar från historisk tid, som en backstuga, en källargrund, stukor, vägar, röjningsrösen och åkerdiken, dokumenterades.

Syfte:
Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med undersökningen var att dokumentera fornlämningarna innan de borttogs inför exploatering. Undersökningen genomfördes med anledning av en planerad nybyggnation av en biogasanläg

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför byggnationen av en biogasanläggning i Kallerstad har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk slutundersökning. Fältarbetet utfördes under våren, sommaren och senhösten 2003. De fornlämningar som undersöktes var dels en mesolitisk boplats, dels två anläggningar och ett fåtal fynd från mellanneolitisk tid. Undersökningen dominerades av en boplats från äldre järnålder med odlingsytor, hus, härdar, stolphål, rester av en väg och gropar. Odlingsytorna bestod av flyttade och omrörda kulturlager från brons- och äldre järnåldern. Delar av ett gravfält från bronsålder - äldre järnålder undersöktes under några yngre åkerterrasser. En del lämningar från historisk tid, som en backstuga, en källargrund, stukor, vägar, röjningsrösen och åkerdiken, dokumenterades.

Syfte:
Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med undersökningen var att dokumentera fornlämningarna innan de borttogs inför exploatering. Undersökningen genomfördes med anledning av en planerad nybyggnation av en biogasanläggning på platsen.

Data finns tillgängligt i två olika format: en ZIP-fil innehåller GIS-filer (shp) samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Den andra ZIP-filen består av gml- och xlsx-filer med motsvarande data.

Ursprungligen i Intrasis, därpå konverterad till shape-format och bearbetad i ArcGIS av överlämnaren Uppsala univ. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod:
    "Undersökningsområdet, anläggningar samt topografi plandokumenterades digitalt med hjälp
    av totalstation. Samtliga anläggningar mättes in. Fynd och naturvetenskapliga prover mättes in, all digital dokumentation hämtades in och har bearbetats i Riksantikvarieämbetets informationssystem Intrasis. Den digitala plandokumentationen kompletterades med handritade sektionsritningar i skala 1:20."
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-04 – 2003-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken, Sankt Lars socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Kallerstad 1:1

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: O20033

Intrasisprojekt: O200324

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-1395-03

Producents dnr för projektet: 423-651-2003

Producents dnr för projektet: 423-3539-2003

... Visa mer..

Intrasisprojekt: O20033

Intrasisprojekt: O200324

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-1395-03

Producents dnr för projektet: 423-651-2003

Producents dnr för projektet: 423-3539-2003

ProjektID: p503027

ProjektID: p503030

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet, UV Öst

Versioner

Version 2. 2024-06-26

Version 2: 2024-06-26

DOI: https://doi.org/10.57804/nj54-z620

Data ihopslagna: Data från dataset 1: Kallerstad bytomt (ersion: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001445); dataset 2: Kallerstad bytomt (Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001575).

Version 1.0. 2012-12-12

Version 1.0: 2012-12-12

DOI: https://doi.org/10.5878/001445

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2024-06-26
Senast uppdaterad: 2024-06-28