GIS-material för arkeologiskt projekt: Fivelstad 61

SND-ID: snd2014-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001700

Citering

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) utförde under april-maj 2009 en arkeologisk förundersökning av fornlämning 61 i Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Bakgrunden för undersökningen var Vägverkets planerade ny- och ombyggnad av Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby. I samband med en tidigare förundersökning inom västra delen av Fivelstad 61 framkom bland annat ett kulturlager eller äldre odlingslager som överlagrade flera anläggningar, bland annat en härd och ett stenskott stolphål. Stolphålet har daterats till äldre bronsålder. Förundersökningen visar att detta lager fortsätter mot öster. I södra delen av förundersökningsområdet framkom tre härdar som kan utgöra delar av ett härdområde. En av dessa härdar har daterats till övergången mellan bronsålder och äldre järnålder. Alla fynd och de flesta anläggningarna framkom i ett område som delvis är förstört som följd av plöjning i nyare tid. De bäst bevarade anläggningarna kan därför förväntas i områden med bevarade kultur- eller äldre odlingslager under

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) utförde under april-maj 2009 en arkeologisk förundersökning av fornlämning 61 i Fivelstads socken, Motala kommun, Östergötland. Bakgrunden för undersökningen var Vägverkets planerade ny- och ombyggnad av Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby. I samband med en tidigare förundersökning inom västra delen av Fivelstad 61 framkom bland annat ett kulturlager eller äldre odlingslager som överlagrade flera anläggningar, bland annat en härd och ett stenskott stolphål. Stolphålet har daterats till äldre bronsålder. Förundersökningen visar att detta lager fortsätter mot öster. I södra delen av förundersökningsområdet framkom tre härdar som kan utgöra delar av ett härdområde. En av dessa härdar har daterats till övergången mellan bronsålder och äldre järnålder. Alla fynd och de flesta anläggningarna framkom i ett område som delvis är förstört som följd av plöjning i nyare tid. De bäst bevarade anläggningarna kan därför förväntas i områden med bevarade kultur- eller äldre odlingslager under dagens ploglager. KM har därför föreslagit att två områden blir föremål för särskilda undersökningar: ett i anslutning till kultur-/odlingslagret i norr och ett som omfattar det förmodade härdområdet i söder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska förundersökningen föranleddes av Vägverkets planerade ny- och ombyggnad av Riksväg 32/50 mellan Motala och Mjölby. Syftet med förundersökningen var att skapa ett underlag för länsstyrelsens tillståndsbedömning, samt Vägverkets vidare planering.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Förundersökningen genomfördes genom sökschaktning med maskin. Totalt grävdes 30 schakt (1 377 löpmeter). Schakten var 10-42 meter långa och huvudsakligen runt tre meter breda. Ett schakt utvidgades till närmare tio meters bredd (schakt 2723) för att utreda omfattningen av anläggningar i detta område. Alla schakt lades igen efter avslutad undersökning. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-04
  • Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Fivelstad, Sund 1:5, 4:1, 4:6, S:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: KM09010

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-2418-09

Producents dnr för projektet: KM09010

ProjektID: p0509008

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2016-10-06