GIS-material för arkeologiskt projekt: Riksväg 32/50 delen Motala-Mjölby - Fivelstad 61

SND-ID: snd2015-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001701

Citering

Skapare/primärforskare

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av nydragningen av Riksväg 32/50 mellan Mjölby och Motala utförde Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) en särskild undersökning utanför Fågelsta i Motala kommun. Undersökningen omfattade en boplats som efter förundersökningen preliminärdaterats till tidigneolitikum och bronsålder-äldre järnålder. Det sammanlagda undersökningsområdet omfattade cirka 6 000 kvadratmeter av vilket de intensivaste 2 300 kvadratmetrarna kom att undersökas. Totalt dokumenterades 128 arkeologiska objekt av vilka 105 utgjordes av anläggningar och lager. Det dokumenterades två möjliga byggnader varav den ena utgör en lämning efter en hydda och den andra en lämning efter ett treskeppigt stolphus. Kol 14-dateringarna visar på två tydliga perioder av aktivitet på platsen, varav den ena infaller under tidigneolitikum och den andra vid övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningen föranleddes av omläggningen av Riksväg 32/50 mellan Mjö

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av nydragningen av Riksväg 32/50 mellan Mjölby och Motala utförde Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) en särskild undersökning utanför Fågelsta i Motala kommun. Undersökningen omfattade en boplats som efter förundersökningen preliminärdaterats till tidigneolitikum och bronsålder-äldre järnålder. Det sammanlagda undersökningsområdet omfattade cirka 6 000 kvadratmeter av vilket de intensivaste 2 300 kvadratmetrarna kom att undersökas. Totalt dokumenterades 128 arkeologiska objekt av vilka 105 utgjordes av anläggningar och lager. Det dokumenterades två möjliga byggnader varav den ena utgör en lämning efter en hydda och den andra en lämning efter ett treskeppigt stolphus. Kol 14-dateringarna visar på två tydliga perioder av aktivitet på platsen, varav den ena infaller under tidigneolitikum och den andra vid övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningen föranleddes av omläggningen av Riksväg 32/50 mellan Mjölby och Motala. Det övergripande syftet med undersökningen var att besvara och klargöra följande: vilken funktion lämningarna av boplatskaraktär har haft, boplatslämningarnas karaktär, utbredning och datering, ytornas/odlingslagrets utnyttjande och datering (ex svedjebruk, åkrar), om det finns flera tidshorisonter på boplatsen samt övriga eventuella fornlämningars karaktär, utbredning, användning samt datering.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

De båda undersökningsytorna avbanades med grävmaskin och de bortgrävda massorna lades upp utmed områdesgränserna. Samtliga anläggningar, framträdande topografiska objekt och störningar (t.ex. diken) plandokumenterades genom inmätning med totalstation. Mätdatan lagrades i Intrasis där också samtliga arkeologiska objekt registrerades. De undersökta anläggningarna beskrevs och merparten av dem ritades i profil i skala 1:20. Sammanlagt undersöktes 51% av anläggningarna medan resterande del klassificerades efter utseendet i plan. Fortlöpande under undersökningen togs digitala fotografier i form av översikter, arbetsbilder och detaljer av representativa eller speciella anläggningar. Med syfte att datera fornlämningen insamlades kol ur de av anläggningarna där kol förekom för att möjliggöra ett urval inför kol 14-analys. För att avgöra det daterade materialets egenålder genomfördes vedartsanalyser av de kolprover som valts ut för kol 14-analys. Med syfte att få kunskap om markanvändningen inom den norra ytan insamlades jordprover ur ett urval djupa anläggningar för att möjliggöra makrofossilanalys. Vedartsbestämningen är gjord av Erik Danielsson (VEDLAB), kol 14-analysen utfördes vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet och makrofossilanalysen utfördes av Mats Regnell, Stockholms universitet. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09
  • Datainsamlare: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Fivelstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Fivelstad, Sund 4:1, 1:5 & S:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: KM09097

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-25275-09

Producents dnr för projektet: KM09097

ProjektID: p0509011

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1.1. 2014-04-03

Version 1.1: 2014-04-03

DOI: https://doi.org/10.5878/001701

Version 1.0. 2012-09-14

Version 1.0: 2012-09-14

DOI: https://doi.org/10.5878/001398

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2016-10-06