Svenskt tv-utbud 2011

SND-ID: snd0908-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002634

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998.

Undersökningen av programutbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur ser utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2011? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur ser programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television?

Undersökningen utgår i princip enbart från tv-kanalernas egen programinformation. Programmen klassificeras med hjälp av denna information och med utgångspunkt ifrån ett i förväg bestämt klassificeringsschema. Tio sändningskanaler har undersökts: SVT1, SVT2, Barnkanalen/SVT24 och Kunskapskanalen, TV4, TV4 Plus/Sjuan, TV3, Kanal 5, TV6, TV8 samt UR (de program som sänds i SVT1 och SVT2).

I denna undersökning, liksom i de flesta svenska och utländska studier av televisionens programutbud från 1950-talet och framåt, utgör information-underhållning den grundläggande dimensionen i klassificeringen av programutbude

... Visa mer..
Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998.

Undersökningen av programutbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur ser utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2011? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur ser programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television?

Undersökningen utgår i princip enbart från tv-kanalernas egen programinformation. Programmen klassificeras med hjälp av denna information och med utgångspunkt ifrån ett i förväg bestämt klassificeringsschema. Tio sändningskanaler har undersökts: SVT1, SVT2, Barnkanalen/SVT24 och Kunskapskanalen, TV4, TV4 Plus/Sjuan, TV3, Kanal 5, TV6, TV8 samt UR (de program som sänds i SVT1 och SVT2).

I denna undersökning, liksom i de flesta svenska och utländska studier av televisionens programutbud från 1950-talet och framåt, utgör information-underhållning den grundläggande dimensionen i klassificeringen av programutbudet. Detta innebär i stora drag att å ena sidan urskiljs nyhets- och faktainriktade program och å den andra program inriktade på förströelse och underhållning. Däremellan urskiljs en tredje programgenre som brukar kallas för blandprogram därför att de utmärks av att fakta- och underhållningsbetonade inslag varvas inom ramen för ett och samma program. I undersökningen har även programutbudet i fyra avseenden klassificerats med utgångspunkt ifrån den målgrupp programmen i första hand vänder sig till: barn, ungdomar och etniska minoritets- grupper samt om programmen är särskilt anpassade till människor med funktionshinder.

Syfte:

Skapa återkommande, systematiska och långsiktiga vetenskapliga studier av programutbudet i svensk television Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Program i svenska tv-kanaler under 2011

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Undersökningen bygger på program sända i SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, TV4 Plus, TV3, Kanal 5, TV6 och TV8 under 17 veckor 2011. Urvalet av veckor skedde obundet och slumpmässigt och stratifierades efter säsong. För perioden januari - maj och september - december (högsäsong) undersöktes 12 veckor (v 5, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 39, 40, 44, 45 och 46) och för perioden juni - augusti 5 veckor (v 23, 24, 25, 28 och 30).

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-01-24 – 2011-11-27

Variabler

27

Antal individer/objekt

38355

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Beskrivning av insamlingsmetod:
    Data om tv-utbud samlades genom kodningen av programinformation som tillhandahålls av varje kanal. Programinformationen
    skickas till forskarna vecka för vecka eller så laddas den ner från kanalernas hemsidor. Uppgifter om olika egenskaper hos tv-programmen blev kodade, dvs. fick en sifferkod.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-24 – 2011-11-27
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Finansiering

  • Finansiär: Myndigheten för radio och tv
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Tv-kanaler, Tv-program

Publikationer

Myndigheten för radio och TV. 2011. Svenskt tv-utbud. Myndigheten för radio och TV. ISSN: 1403-6320
Tillgänglig elektroniskt:
http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/svenskt%20tvutbud%202011.pdf
ISSN: 1403-6320

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-12-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17