Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Reliabilitetsdata-observationsdata

SND-ID: snd0848-4. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003062

Citering

Skapare/primärforskare

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

... Visa mer..

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anita Isaksson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Peter Palm - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet

Beskrivning

Datainsamlingen genomfördes på gymnasieskolor i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län under hösten 2005.

Studien bestod av två delar:
1. Frågeformulär till eleverna.
2. Ergonomisk bedömning av skolans datorarbetsplatser och kort intervju med datoransvarig på skolan.

Ett informationsbrev skickades till skolledarna, där studiens upplägg och genomförande redovisades. Därefter kontaktades skolledarna per telefon och tillfrågades om skolan önskade medverka i studien. Om de valde att deltaga, ombads de skicka en förteckning på skolans samtliga klasser i ÅK2 till Arbetslivsinstitutet. Från dessa listor gjorde ett urval av klasser. En ny kontakt togs därefter med skolledaren, som då ombads att informera de lärare som skulle komma att bli berörda av studien. Varje lärare fick dessutom ett brev med information om studien. Eleverna fick information om studien via lärarna och första sidan på frågeformuläret.
Ambitionen var att en försöksledare från Arbetslivsinstitutet skulle vara närvarande på skolan när eleverna besvarade frågeformuläret.
De ifyllda frågeformulären samlades in av

... Visa mer..
Datainsamlingen genomfördes på gymnasieskolor i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län under hösten 2005.

Studien bestod av två delar:
1. Frågeformulär till eleverna.
2. Ergonomisk bedömning av skolans datorarbetsplatser och kort intervju med datoransvarig på skolan.

Ett informationsbrev skickades till skolledarna, där studiens upplägg och genomförande redovisades. Därefter kontaktades skolledarna per telefon och tillfrågades om skolan önskade medverka i studien. Om de valde att deltaga, ombads de skicka en förteckning på skolans samtliga klasser i ÅK2 till Arbetslivsinstitutet. Från dessa listor gjorde ett urval av klasser. En ny kontakt togs därefter med skolledaren, som då ombads att informera de lärare som skulle komma att bli berörda av studien. Varje lärare fick dessutom ett brev med information om studien. Eleverna fick information om studien via lärarna och första sidan på frågeformuläret.
Ambitionen var att en försöksledare från Arbetslivsinstitutet skulle vara närvarande på skolan när eleverna besvarade frågeformuläret.
De ifyllda frågeformulären samlades in av lärarna, alternativt av försöksledaren, och fördes till Arbetslivsinstitutet, där de avidentifierades. Därefter skickades de till företaget Tabell o Form AB för scanning och en primär databearbetning.

Ergonomer från Arbetslivsinstitutet besökte samtliga utvalda skolor för att göra en ergonomisk bedömning, enligt en strukturerad checklista, av elevernas datorarbetsplatser samt en kort intervju med datoransvarig på skolan.

Syfte:

Syftet med studien var att beskriva omfattningen av datorarbete i skolan och på fritiden och förekomsten av besvär, särskilt i rörelseorganen, bland gymnasieelever. Syftet var också att undersöka om samband föreligger mellan datortid och kroppsliga besvär. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Gymnasieelever år 2

Tidsdimension

Urvalsmetod

Slumpmässigt urval i 2 steg. Bland de 216 gymnasieskolorna som fanns i undersökningsområdet gjordes ett slumpmässigt urval av 40 skolor, utan hänsyn till om skolan drevs i kommunal eller privat regi. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av 186 stycken ÅK2-klasser vid dessa skolor, utan hänsyn till program. På två små skolor blev inga klasser valda och därmed kvarstod 38 skolor i studien. Studiegruppen utgjordes av samtliga elever i de utvalda klasserna, sammanlagt 3852 elever. Antalet elever som besvarade frågeformuläret var 2830, svarsfrekvens 73 %.

Tidsperiod(er) som undersökts

2005-09 – Pågående

Variabler

285

Antal individer/objekt

31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Hansson Risberg, E., Palm, P., Isaksson, A., Mortimer, M., Palmerud, G., Toomingas, A., & Wigaeus Tornqvist, E. (2006). Elevers datorarbetsplatser i gymnasieskolan. Arbetslivsrapport nr 2006:38. National Institute for Working Life, Work and Health. ISSN 1401-2928.
ISSN: 1401-2928

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2006-06-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17