Svensk levnadsstandard 1992

SND-ID: snd0492-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002436

Citering

Alternativ titel

SLEV92

Skapare/primärforskare

Björn Halleröd - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Staffan Marklund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Anders Nordlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Mikael Stattin - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Undersökningen har flera syften, men är i första hand ett försök att avgöra vilken konsumtion som en vuxen svensk anser nödvändig för att inte vara fattig. En konsensuell definition av fattigdom betyder i detta sammanhang sådan avsaknad av materiell konsumtion eller resurser som en betydande majoritet av medborgarna anser nödvändig. Syftet är också att koppla frågor kring materiell fattigdom till andra relevanta områden, såsom attityder till arbete, faktiska arbetsförhållanden, subjektiv evaluering av den egna situationen, adaptiva preferenser - dvs i vilken mån människor väljer att förklara sin situation som ett utfall av fritt val snarare än påtvingad nödvändighet - samt attityder till omfördelning, rättvisa och socialpolitik.
Datainsamlingen har skett via ett standardiserat frågeformulär i vilket frågorna strukturerats kring följande huvudteman: Hushållets sammansättning; Bostadssituation; Utbildningsbakgrund och sysselsättningsförhållanden; Arbetsförhållanden och fritid; Syn på egen materiell standard; Attityder till välfärdssamhället, fattigdom och socialbidragstagande; samt Hälsa och soc

... Visa mer..
Undersökningen har flera syften, men är i första hand ett försök att avgöra vilken konsumtion som en vuxen svensk anser nödvändig för att inte vara fattig. En konsensuell definition av fattigdom betyder i detta sammanhang sådan avsaknad av materiell konsumtion eller resurser som en betydande majoritet av medborgarna anser nödvändig. Syftet är också att koppla frågor kring materiell fattigdom till andra relevanta områden, såsom attityder till arbete, faktiska arbetsförhållanden, subjektiv evaluering av den egna situationen, adaptiva preferenser - dvs i vilken mån människor väljer att förklara sin situation som ett utfall av fritt val snarare än påtvingad nödvändighet - samt attityder till omfördelning, rättvisa och socialpolitik.
Datainsamlingen har skett via ett standardiserat frågeformulär i vilket frågorna strukturerats kring följande huvudteman: Hushållets sammansättning; Bostadssituation; Utbildningsbakgrund och sysselsättningsförhållanden; Arbetsförhållanden och fritid; Syn på egen materiell standard; Attityder till välfärdssamhället, fattigdom och socialbidragstagande; samt Hälsa och sociala kontakter.
Undersökningens kärna gäller vilken materiell standard som människor idag betraktar som nödvändig och i vilken utsträckning man saknar dessa nödvändigheter. Förutom de uppgifter som samlats in vid intervjutillfället har materialet kompletterats med registeruppgifter av olika slag. Det gäller såväl inkomstdata som uppgifter om transfereringar. Uppgifter om både skattepliktiga som icke skattepliktiga transfereringar har påförts. Förutom registerdata för intervjupersonerna har också motsvarande information lagts till som avser eventuell make/maka. Samtliga registeruppgifter gäller inkomståret 1991.
Datamaterialet ger en god representativitet vad gäller befolkningens demografiska sammansättning. Det kan dock konstateras att hushåll med låga inkomster är underrepresenterade. Variabel 375 kan användas för att kompensera det skeva bortfallet.
Undersökningen har en förlaga i en liknande studie genomförd i Storbritannien 1985 av Johanna Mack och Stewart Lansley. I förhållande till den studien är dock en hel del frågor 'försvenskade'.

Se avsnittet bortfall i Halleröd m.fl: Konsensuell fattigdom Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 20-74 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-01-07 – 1995-05-25

Variabler

375

Antal individer/objekt

793

Viktning

V375

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

74%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-01-07 – 1995-05-25
  • Instrument: (Strukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 3

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Halleröd, B. (1994) Poverty in Sweden: A New Approach to Direct Measurement of Consensual Poverty. Umeå Studies in Sociology No. 106. Umeå: Department of Sociology.
Swepub | Google Books | Till lärosätets (gu) databas

Halleröd, B., Marklund, S., Nordlund, A., & Stattin, M. (1993) Konsensuell fattigdom - en studie av konsumtion och attityder till konsumtion. Umeå Studies in Sociology No. 104. Umeå: Department of Sociology.
Swepub | Lärosätets databas
ISSN: 1100-3553

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1997-04-21
Senast uppdaterad: 2019-02-06