Folkomröstningsundersökningen 1980

SND-ID: snd0203-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000912

Ingår i samling hos SND: Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Citering

Alternativ titel

FU80

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Den 23 mars 1980 genomfördes i Sverige en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Omröstningen gällde tre alternativ som kortfattat kan beskrivas: Alternativ 1 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Alternativ 2 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Alternativ 3 - Nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av de sex reaktorer som är i drift inom högst 10 år.

Folkomröstningsundersökningen 1980 omfattar flera olika intervjustudier med väljare före, under och efter 1980 års folkomröstning om kärnkraften. Den undersökning som presenteras här är huvudundersökningen, dvs den kampanjstudie som gjordes under våren 1980. Folkomröstningsundersökningens postenkät sk

... Visa mer..
Den 23 mars 1980 genomfördes i Sverige en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Omröstningen gällde tre alternativ som kortfattat kan beskrivas: Alternativ 1 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Alternativ 2 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Alternativ 3 - Nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av de sex reaktorer som är i drift inom högst 10 år.

Folkomröstningsundersökningen 1980 omfattar flera olika intervjustudier med väljare före, under och efter 1980 års folkomröstning om kärnkraften. Den undersökning som presenteras här är huvudundersökningen, dvs den kampanjstudie som gjordes under våren 1980. Folkomröstningsundersökningens postenkät skickades dessutom till urvalet vid 1979 års valundersökning. Därigenom skapades två trestegspaneler omfattande 1976-1979-1980 respektive 1979-1980-1982. De personer som ingick i 1979 års valundersökning finns inte med i huvudundersökningen. Rösträttsåldern vid 1980 års folkomröstning var 18 år. Dessutom beslutade riksdagen att de utländska medborgare som haft kommunal rösträtt vid 1979 års val skulle ha rösträtt i folkomröstningen. Kommunal rösträtt har utländska medborgare som bott i Sverige under minst tre år. Folkomröstningsundersökningen genomfördes som en trestegs panelstudie, vilket innebar att samma personer intervjuades vid flera olika tillfällen. Urvalet delades dessutom upp i tre för hela valmanskåren representativa delurval om cirka 660 personer i varje. Dessa delurval intervjuades under olika veckor. Genom denna uppläggning hade man möjlighet att följa opinionsutvecklingen under hela valkampanjen. Första steget i panelen var en telefonintervju som ägde rum någon gång under perioden 21 januari - 10 februari 1980. Panelens andra steg bestod av en besöksintervju någon gång under perioden 25 februari till 16 mars. Slutligen skickade man direkt efter folkomröstningen ut en postenkät till de personer som ställt upp i telefon- och/eller besöksintervjun. Huvuddelen av frågorna handlar om kärnkraft och andra former av energikällor, men det ingår även ett antal frågor som brukar ingå i en ordinarie valundersökning.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i folkomröstningen 1980

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-21 – Pågående

Variabler

357

Antal individer/objekt

1971

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-21
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Hans Nordlöf - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Riksdagen
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber. ISBN: 91-38-90483-7.
Libris | Google Books
ISBN: 91-38-90483-7
ISSN: 0347-9366

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Holmberg, S., Nordlöf, H., & Gilljam, M. (1985) Folkomröstningsundersökningen 1980 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 7.
ISSN: 0347-9366

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Holmberg, Sören & Asp, Kent (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Göteborg: Dept. of Political Science

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1987-11-04
Senast uppdaterad: 2019-09-11