SLOSH-studien The Swedish Longitudinal Occuptional Survey of Health - 2006

SND-ID: ext0098-1.

Ingår i samling hos SND: REWHARD - RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure

Åtkomst till data via

Skapare/primärforskare

Hugo Westerlund - Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Stressforskningsinstitutet rorId

Beskrivning

Studien Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH) är en longitudinell studie som påbörjades under 2006 av Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

Studien förväntas ge underlag till ett effektivare arbetsmiljöarbete och till en ökad förståelse av den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige. Dessutom är syftet att bidra till den vetenskapliga kunskapen om hur arbetslivet, i kombination med faktorer utanför arbetet, påverkar människans hälsa. Med studiens longitudinella upplägg, som innebär att samma personer följs med liknande frågor över tid, ges möjligheter att analysera vad som kommer först i en tänkt orsakskedja.


På uppdrag av Stressforskningsinstitutet skickar SCB ut postenkäter vartannat år. Registerdata från register om bland annat sjukskrivning och sjukhusinläggning kopplas till svaren både retrospektivt (bakåt i tiden) och prospektivt (framåt i tiden).


SLOSH bygger på 2003, 2005 och delvis 2007 års arbetsmiljöundersökningar (AMU).
I mars 2006 gjordes en första uppföljning av de 9 200 personer som hade besvarat AMU 2003 genom att frågeformulär skickades u

... Visa mer..
Studien Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH) är en longitudinell studie som påbörjades under 2006 av Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

Studien förväntas ge underlag till ett effektivare arbetsmiljöarbete och till en ökad förståelse av den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige. Dessutom är syftet att bidra till den vetenskapliga kunskapen om hur arbetslivet, i kombination med faktorer utanför arbetet, påverkar människans hälsa. Med studiens longitudinella upplägg, som innebär att samma personer följs med liknande frågor över tid, ges möjligheter att analysera vad som kommer först i en tänkt orsakskedja.


På uppdrag av Stressforskningsinstitutet skickar SCB ut postenkäter vartannat år. Registerdata från register om bland annat sjukskrivning och sjukhusinläggning kopplas till svaren både retrospektivt (bakåt i tiden) och prospektivt (framåt i tiden).


SLOSH bygger på 2003, 2005 och delvis 2007 års arbetsmiljöundersökningar (AMU).
I mars 2006 gjordes en första uppföljning av de 9 200 personer som hade besvarat AMU 2003 genom att frågeformulär skickades ut per post. Under 2008 genomfördes den andra uppföljningen, då även de som hade besvarat 2005 års AMU inbjöds att medverka. Kärnan i SLOSH består därför av totalt 18 915 personer. Under 2010 genomfördes en tredje uppföljning där även 2 553 deltagare från AMU 2007 bosatta i Stockholms eller Västra Götalands län inbjöds att delta. Under 2012 genomfördes en fjärde insamling och under våren 2014 en femte. Därefter planeras insamling att ske vartannat år.
Enkäten som skickas med post till deltagarna finns i två versioner, en för dem som förvärvsarbetar och en för dem som inte förvärvsarbetar. Enkäten för förvärvsarbetande innehåller frågor om arbetsorganisation, arbetsmiljö, livsstil, social situation utanför arbetet samt hälsa. Enkäten till icke förvärvsarbetande liknar den för förvärvsarbetande, men istället för frågor om arbetet ställs frågor som kan vara relevanta för ålderspensionärer, helt förtidspensionerade, arbetslösa, studerande, långtidssjukskrivna, föräldralediga, hemarbetande och andra som tillfälligt eller permanent slutat att förvärvsarbeta.

Syfte:

SLOSH är en unik longitudinell studie om arbetslivets förändringar, arbetsmiljö, stress och välbefinnande. Studien förväntas ge underlag till ett effektivare arbetsmiljöarbete och till ökad förståelse gällande den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige och övriga världen.

Under 2006 gjordes en första uppföljning av de personer som hade besvarat AMU 2003. SLOSH 2006 bestod av två olika enkäter (en till arbetande, en till icke-arbetande) som tillsammans med ett inbjudningsbrev skickades till sammanlagt 9 154 personer, i mars 2006. Av samtliga tillfrågade svarade 5 985 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 65.4 %. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-64 år i förvärvsarbete (i Sverige)

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet till SLOSH utgörs av samtliga ca 18 915 personer som besvarade 2003 och 2005 års AMU samt de 2 572 deltagare i AMU 2007 som är bosatta i Stockholms eller Västra Götalands län. AMU drivs av Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (SCB) och bygger i sin tur på de Arbetskraftsundersökningar (AKU), som görs varje år. I dessa tillfrågas slumpmässigt utvalda individer i arbetsför ålder om sysselsättning. Vid urvalsdragningen till AKU sker en indelning i strata efter län, kön, medborgarskap och sysselsättning enligt sysselsättningsregistret. Urvalet till Arbetsmiljöundersökningen är ett delurval av de personer som deltagit i AKU och som var sysselsatta vid intervjutillfället.

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-03 – 2006-05

Antal individer/objekt

5985

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65.4%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006 – 2006
  • Urvalsstorlek: 9154
  • Antal ej svarande: 3169
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Stressforskningsinstitutet

Finansiering 1

  • Finansiär: FAS Centre for Global Health Research at the Medical Faculty of Umeå University

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Etikprövning

Stockholm

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bodin Danielsson C, Wulff C, Westerlund H. Is perception of leadership influenced by office environment? Journal of Corporate Real Estate 2013;15(3/4):194-212.

Magnusson Hanson LL, Westerlund H, Leineweber C, Rugulies R, Osika W, Theorell T, Bech P. The Symptom Checklist-core depression (SCL-CD6) scale: psychometric properties of a brief six item scale for the assessment of depression. Scand J Public Health. 2014 Feb;42(1):82-8. doi: 10.1177/1403494813500591. Epub 2013 Aug 27.
Läs fulltext

Miyakawa M, Magnusson Hanson L, Theorell T, Westerlund H. Subjective social status and health measures and its predictors in Swedish men and women (the SLOSH study). Eur J Public Health. 2012;22(4):593-7. doi: 10.1093/eurpub/ckr064

Oxenstierna G, Magnusson Hanson LL, Widmark M, Finnholm K, Stenfors C, et al. Conflicts at work: The relationship with workplace factors, work characteristics and self-rated health. Ind Health 2011;49: 501-510. Epub 2011 Jun 21.

Oxenstierna G, Elofsson S, Gjerde M, Hanson LM, Theorell T. Workplace Bullying, Working Environment and Health. Ind Health. 2012;50(3):180-8. Epub 2012 Mar 28.
Läs fulltext

Magnusson Hanson LL, Madsen IE, Westerlund H, Theorell T, Burr H, Rugulies R. Antidepressant use and associations with psychosocial work characteristics. A comparative study of Swedish and Danish gainfully employed. J Affect Disord. 2013 Jul;149(1-3):38-45. doi: 10.1016/j.jad.2012.08.023. Epub 2012 Sep 7.

Stenfors CU, Magnusson Hanson L, Oxenstierna G, Theorell T, Nilsson LG. Psychosocial working conditions and cognitive complaints among Swedish employees. PLoS One. 2013;8(4):e60637. doi: 10.1371/journal.pone.0060637. Epub 2013 Apr 1.
Läs fulltext

Richter A, Schraml K, Leineweber C. Work-family conflict, emotional exhaustion and performance-based self-esteem: reciprocal relationships. Int Arch Occup Environ Health. 2015 Jan;88(1):103-12. doi: 10.1007/s00420-014-0941-x. Epub 2014 Mar 25.
Läs fulltext

Kinsten A, Magnusson Hanson L, Hyde M, Oxenstierna G, Westerlund H, & Theorell T. Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH): a nationally representative psychosocial survey of the Swedish working population. Stockholm: Stress Research Institute, Stockholm University, 2007.

Brenner MH, Andreeva E, Theorell T, Goldberg M, Westerlund H,Leineweber C, Hanson LL, Imbernon E, Bonnaud S. Organizational downsizing and depressive symptoms in the European recession: the experience of workers in France, Hungary, Sweden and the United kingdom. PLoS One. 2014 May 19;9(5):e97063. doi: 10.1371/journal.pone.0097063. eCollection 2014.
Läs fulltext

Hanson LL, Leineweber C, Chungkham HS, Westerlund H. Work-home interference and its prospective relation to major depression and treatment with antidepressants. Scand J Work Environ Health. 2014 Jan;40(1):66-73. doi: 10.5271/sjweh.3378. Epub 2013 Aug 21.

Åkerstedt T, Garefeldt J, Richter A, Westerlund H, Magnusson Hanson LL, Sverke M, Kecklund G. Work and sleep- a prospective study of psychosocial work factors, physical work factors and work scheduling. Accepted SLEEP.

Leineweber C, Westerlund H, Hagberg J, Svedberg P, Alexanderson K. Sickness presence is more than an alternative to sickness absence: results from the population-based SLOSH study. Int Arch Occup Environ Health. 2012 Nov;85(8):905-14. doi: 10.1007/s00420-012-0735-y. Epub 2012 Jan 24.

Fransson EI, Heikkilä K, Nyberg S, Zins M, Westerlund H, et al. Job Strain as a Risk Factor for Leisure-Time Physical Inactivity: An Individual-Participant Meta-analysis of up to 170,000 Men and Women. The IPD-Work Consortium. Am J Epidemiol. 2012 Dec 15;176(12):1078-89. doi: 10.1093/aje/kws336. Epub 2012 Nov 9.
Läs fulltext

Taloyan M, Leineweber C, Hyde M, Westerlund H. Self-rated health amongst male and female employees in Sweden: a nationally representative study. Int Arch Occup Environ Health. 2014 Dec 21. [Epub ahead of print]

Hébert S, Canlon B, Hasson D, Magnusson Hanson LL, Benka Wallén M, et al. Tinnitus severity is reduced with reduction of depressive mood – a prospective population study in Sweden. PLoS One. 2012;7(5):e37733. doi: 10.1371/journal.pone.0037733. Epub 2012 May 22.
Läs fulltext

Fransson EI, Nyberg ST, Heikkilä K, Alfredsson L, et al.Job strain and the risk of stroke: an individual-participant data meta-analysis. Stroke. 2015 Feb;46(2):557-9. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.008019. Epub 2015 Jan 6.

Hebert S, Canlon B, Hasson D. Emotional exhaustion as a predictor of tinnitus. Psychother Psychosom 2012; 81: 324-326.

Theorell T, Andreeva E, Leineweber C, Hanson Magnusson L, Oxenstierna G, Westerlund H (2009) Restructuring and Employee Health. In: Grassbauer M, Sakalauskas L, Zavadskas E.K (Eds.). 5th international Vilnius Conference, Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Substainable Development, pp. 331-336 - P2758

Chungkham HS, Ingre M, Karasek R, Westerlund H, Theorell T. Factor structure and longitudinal measurement invariance of the demand control support model: an evidence from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH). PLoS One. 2013 Aug 12;8(8):e70541. doi: 10.1371/journal.pone.0070541. eCollection 2013.
Läs fulltext

Nyberg ST, Heikkila K, Fransson EI, Alfredsson L, De Bacquer D, et al. Job strain in relation to body mass index: pooled analysis of 160,000 adults from 13 cohort studies. Journal of Internal Medicine. 2012; 272(1):65-73. doi: 10.1111/j.1365-2796.2011.02482.x. Epub 2011 Dec 5.
Läs fulltext

Wallen MB, Hasson D, Theorell T, Canlon B. The correlation between the hyperacusis questionnaire and uncomfortable loudness levels is dependent on emotional exhaustion. Int J Audiol 2012;51: 722-729.

Magnusson Hanson LL, Theorell T, Bech P, Rugulies R, Burr H, Hyde M, Oxenstierna G, Westerlund H. Psychosocial working conditions and depressive symptoms among Swedish employees. International Archives of Occcupational and Environmental Health, 2009; 82(8):951-960. Epub 2009 Feb 24, DOI: 10.1007/s00420-009-0406-9.

Magnusson Hanson LL, Theorell T, Oxenstierna G, Hyde M, Westerlund H. Demand, control, and social climate as predictors of emotional exhaustion symptoms in working Swedish men and women. Scand J Public Health, 2008;36(7):737-743

Magnusson Hanson LL, Akerstedt T, Naswall K, Leineweber C, Theorell T, et al. Cross-lagged relationships between workplace demands, control, support and sleep problems. Sleep 2011;34:1403-1410.

Miyakawa M, Magnusson Hanson LL, Theorell T, Westerlund H. Subjective social status: its determinants and association with health in the Swedish working population (the SLOSH study). Eur J Public Health. 2012 Aug;22(4):593-7. doi: 10.1093/eurpub/ckr064. Epub 2011 Jun 6.
Läs fulltext

Canlon B, Theorell T, Hasson D. Associations between stress and hearing problems in humans. Hear Res 2013; 295: 9-15.

Nyberg A, Leineweber C, Magnusson Hanson L. Gender differences in psychosocial work factors, work-personal life interface, and well-being among Swedish managers and non-managers. Int Arch Occup Environ Health. 2015 Mar 12. [Epub ahead of print]

Fransson EI, Nyberg ST, Heikkila K, Alfredsson L, De Bacquer D, et al. Comparison of alternative versions of the job demand-control scales in 17 European cohort studies: the IPD-Work consortium. BMC Public Health 2012;12: 62.

Theorell T, Nyberg A, Leineweber C, Magnusson Hanson LL, Oxenstierna G, Westerlund H. Non-listening and self centered leadership - relationships to socioeconomic conditions and employee mental health. PLoS ONE, 2012;7(9):e44119. doi: 10.1371/journal.pone.0044119. Epub 2012 Sep 24.

Hasson D, Theorell T, Westerlund H, Canlon B. Prevalence and characteristics of hearing problems in a working and non-working Swedish population. Journal of Epidemiology and Community Health, 2010;64(5):453-60

Madsen IE, Hannerz H, Nyberg ST, Magnusson Hanson LL, et al.;IPD-Work Consortium. Study protocol for examining job strain as a risk factor for severe unipolar depression in an individual participant meta-analysis of 14 European cohorts. Version 2. F1000Res. 2013 Nov 5 [revised 2014 Feb 26];2:233. doi: 10.12688/f1000research.2-233.v2. eCollection 2013.
Läs fulltext

Bodin Danielsson C, Chungkham HS, Wulff C, Westerlund H. Office design's impact on sick leave rates. Ergonomics. 2014;57(2):139-47. doi: 10.1080/00140139.2013.871064. Epub 2014 Jan 27.
Läs fulltext

Leineweber C, Kecklund G, Theorell T, Åkerstedt T, Alexanderson K, Westerlund H. Inflytande över arbetstiden och sjuknärvaro/sjukfrånvaro [Work-time control and sickness absence/presenteeism]. Arbetsliv & Arbetsmarknad 2013; 4. Accepted June 2013.

Wallen MB, Hasson D, Theorell T, Canlon B, Osika W. Possibilities and limitations of the polar RS800 in measuring heart rate variability at rest. Eur J Appl Physio 2011; 112(3):1153-65. doi: 10.1007/s00421-011-2079-9.

Hasson D, Theorell T, Bergquist J, Canlon B. Acute Stress Induces Hyperacusis in Women with High Levels of Emotional Exhaustion. PloS one 2013; 8: e52945.

Magnusson Hanson LL, Chungkham HS, Ferrie J, Sverke M. Threats of dismissal and symptoms of major depression: a study using repeated measures in the Swedish working population. JECH, In press

Siegrist J, Dragano N, Nyberg ST, Lunau T, et al.; 1. for the IPD-Work Consortium. Validating abbreviated measures of effort-reward imbalance on work in 15 European Cohort studies: the IPD-Work consortium. Int Arch Occup Environ Health. 2014 Apr;87(3):249-56. doi: 10.1007/s00420-013-0855-z. Epub 2013 Mar 2.

Griep Y, Hyde M, Vantilborgh T, Bidee J, De Witte H, Pepermans R. Voluntary work and the relationship with unemployment, health, and well-being: A two-year follow-up study contrasting a materialistic and psychosocial pathway perspective. J Occup Health Psychol. 2015 Apr;20(2):190-204. doi: 10.1037/a0038342. Epub 2014 Nov 17.

Magnusson Hanson LL, Chungkham HS, Åkerstedt T, Westerlund H. The role of sleep disturbances in the longitudinal relationship between psychosocial working conditions, measured by work demands and support, and depression. Sleep. 2014 Dec 1;37(12):1977-85. doi: 10.5665/sleep.4254.

Heikkilä K, Nyberg ST, Fransson EI, Alfredsson L, et al.; 1. for the IPD-Work Consortium. Job strain and alcohol intake: A collaborative meta-analysis of individual-participant data from 140 000 men and women. PLoS ONE, 2012;7(7):e40101.

Hyde M, Hanson LM, Chungkham HS, Leineweber C, Westerlund H. The impact of involuntary exit from employment in later life on the risk of major depression and being prescribed anti-depressant medication. Aging Ment Health. 2015;19(5):381-9. doi: 10.1080/13607863.2014.927821. Epub 2014 Jun 19.

Madsen IE, Hanson LL, Rugulies R, Theorell T, Burr H, Diderichsen F, Westerlund H. Does good leadership buffer effects of high emotional demands at work on risk of antidepressant treatment? A prospective study from two Nordic countries. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2014 Aug;49(8):1209-18. doi: 10.1007/s00127-014-0836-x. Epub 2014 Feb 20.
Läs fulltext

Stenfors CU, Marklund P, Magnusson Hanson LL, Theorell T, Nilsson LG. Subjective cognitive complaints and the role of executive cognitive functioning in the working population: a case-control study. PLoS One. 2013 Dec 26;8(12):e83351. doi: 10.1371/journal.pone.0083351. eCollection 2013.
Läs fulltext

Heikkilä K, Nyberg ST, Fransson EI, Alfredsson L, et al.; for the IPD-Work Consortium. Job strain and tobacco smoking: An individual-participant data meta-analysis of 166 130 adults in 15 European studies. PLoS ONE, One. 2012;7(7):e35463.

Nyberg A, Westerlund H, Magnusson Hanson LL, Theorell T. Managerial leadership is associated with self-reported sickness absence and sickness presenteeism among Swedish men and women. Scandinavian Journal of Public Health, 2008;36:803-311

Odéen M, Westerlund H, Theorell T, Leineweber C, Eriksen HR, Ursin H. Expectancies, socioeconomic status, and self-rated health: Use of the simplified TOMCATS questionnaire. International Journal of Behavioral Medicine, 2013 Jun; 20(2):242-51. Epub ahead of print 2012 Feb 1.

Theorell T, Hammarström A, Gustafsson PE, Magnusson Hanson L, Janlert U, Westerlund H. Job strain and depressive symptoms in men and women: a prospective study of the working population in Sweden. J Epidemiol Community Health. 2014 Jan;68(1):78-82. doi: 10.1136/jech-2012-202294. Epub 2013 Sep 19.
Läs fulltext

Taloyan M, Aronsson G, Leineweber C, Magnusson Hanson L, Alexanderson K, Westerlund H. Sickness Presenteeism Predicts Suboptimal Self-Rated Health and Sickness Absence: A Nationally Representative Study of the Swedish Working Population. PLoS ONE 2012;7(9): e44721. doi:10.1371/journal.pone.0044721

Leineweber C, Wege N, Westerlund H, Theorell T, Wahrendorf M, Siegrist J. How valid is a short measure of effort-reward imbalance at work? A replication study from Sweden. Occup Environ Med 2010; 67 (8):526-531. Epub 2010 Jun 23, DOI: 10.1136/oem.2009.050930

Nyberg ST, Fransson EI, Heikkilä K, Ahola K, Alfredsson L, et al.; IPD-Work Consortium. Job strain as a risk factor for type 2 diabetes: a pooled analysis of 124,808 men and women. Diabetes Care. 2014 Aug;37(8):2268-75. doi:10.2337/dc13-2936.
Läs fulltext

Theorell T, Osika W, Leineweber C, Magnusson Hanson LL, Bojner Horwitz E, et al. Is cultural activity at work related to mental health in employees? Int Arch Occup Environ Health. 2013 Apr;86(3):281-8. doi: 10.1007/s00420-012-0762-8. Epub 2012 Mar 29.
Läs fulltext

Leineweber C, Baltzer M, Magnusson Hanson LL, Westerlund H. Work-family conflict and health in Swedish working women and men: a 2-year prospective analysis (the SLOSH study). Eur J Public Health. 2013 Aug;23(4):710-6. doi: 10.1093/eurpub/cks064. Epub 2012 Jun 8.
Läs fulltext

Hasson D, Theorell T, Benka Wallén M, Leineweber C, Canlon B. Stress and prevalence of hearing problems in the Swedish working population. BMC Public Health. 2011; 11: 130.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.