Pep-rapporten 2022

SND-ID: 2024-91. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48723/czcz-0379

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Marie Löf - Karolinska Institutet, Institutionen för biovetenskaper och näringslära orcid

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för biovetenskaper och näringslära rorId

Beskrivning

Pep-rapporten är en nationell enkätundersökning om barn och ungas matvanor och fysiska aktivitet. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga i Sverige. Karolinska Institutet, SOM-institutet vid Göteborgs universitet och organisationen Generation Pep har i samverkan genomfört Pep-rapporten 2022. Pep-rapporten genomfördes för första gången hösten 2018 där 29000 barn i åldrarna 4-17 bjöds in att delta. Undersökningen finansieras av Generation Pep tillsammans med Hjärt-Lungfonden.

Urvalsstorlek: 29000
Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 149

Datasetet innehåller tre filer:
pep22.csv (ca 3 MB)
pep22.dta (ca 16 MB)
pep22.sav (ca 4 MB)

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Fritextsvar som kan innehålla indirekta identifierare. Delar av datasetet innehåller uppgifter om hälsa.

Språk

Metod och utfall

Population

Barn och unga 4-17 år, bosatta i Sverige

Tidsdimension

Studiedesign

Tvärsnittsstudie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Undersökningen skickades ut till ett sannolikhetsurval av barn i Sverige som bjöds in till att svara på
undersökningen via webben.

Urvalsramen innefattade alla svenska och utländska medborgare som är mellan 4-17 år. I det totala urvalet ingick i 2022 års undersökning 29 000 barn

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-09-15 – 2022-12-20

Variabler

201

Antal individer/objekt

6039

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

21%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-09-15 – 2022-12-20
  • Datainsamlare: SOM-institutet
  • Urvalsstorlek: 29000
  • Antal svar: 6039
  • Antal ej svarande: 149
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 149
  • Datakälla: Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Medverkande

Anders Carlander - Göteborgs universitet, SOM-institutet

Sophie Cassel - Göteborgs universitet, SOM-institutet

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Generation Pep

Finansiering 1

  • Finansiär: Generation Pep

Finansiering 2

  • Finansiär: Hjärt-Lungfonden

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2019–03798

Stockholm - dnr 2018/375-31/5

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2020–03853

Stockholm - dnr 2018/1461–32

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2021–03931

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Idrottsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Cassel, Sophie & Anders Carlander (2023). Pep-rapporten 2022. SOM-rapport nr 2023:11. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Generation Pep (2023). Pep-rapporten 2023.

Rosell, M., Carlander, A., Cassel, S., Henriksson, P., J-son Höök, M., & Löf, M. (n.d.). Generation Pep Study: A population‐based survey on diet and physical activity in 12,000 Swedish children and adolescents. In Acta Paediatrica (Vol. 110, Issue 9, pp. 2597–2606). https://doi.org/10.1111/apa.15850
DOI: https://doi.org/10.1111/apa.15850
URN: urn:nbn:se:liu:diva-175263
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/302943

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-03-28
Senast uppdaterad: 2024-04-02