Pep-rapporten 2020

SND-ID: 2024-78. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48723/5z7k-6853

Ingår i samling hos SND: Pep-rapporten

Citering

Skapare/primärforskare

Marie Löf - Karolinska Institutet, Institutionen för biovetenskaper och näringslära orcid

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för biovetenskaper och näringslära rorId

Beskrivning

Pep-rapporten är en nationell enkätundersökning om barn och ungas matvanor och fysiska aktivitet. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur hälsoläget ser ut för barn och unga i Sverige. Karolinska Institutet, SOM-institutet vid Göteborgs universitet och organisationen Generation Pep har i samverkan genomfört Pep-rapporten 2020. Pep-rapporten genomfördes för första gången hösten 2020 där 29000 barn i åldrarna 4-17 bjöds in att delta. Undersökningen finansieras av Generation Pep tillsammans med Hjärt-Lungfonden.

Urvalsstorlek: 29000
Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 227

Datasetet innehåller tre filer:
pep20.csv (ca 5 MB)
pep20.dta (ca 31,5 MB)
pep20.sav (ca 7 MB)

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Fritextsvar som kan innehålla indirekta identifierare. Delar av datasetet innehåller uppgifter om hälsa.

Språk

Metod och utfall

Population

Barn och unga 4-17 år, bosatta i Sverige

Tidsdimension

Studiedesign

Tvärsnittsstudie

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Undersökningen använde sig av ett obundet slumpmässigt urval. Urvalsramen utgjordes av
Skatteverkets folkbokföringsregister och innefattade alla barn och unga, både svenska och utländska medborgare, mellan 4 och 17 år som i början av augusti 2020 hade sin primära adress i Sverige.
Totalt 29 000 barn och unga bjöds in till att svara på undersökningen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-09-11 – 2020-12-06

Variabler

233

Antal individer/objekt

8320

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

29%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-09-21 – 2020-12-06
  • Datainsamlare: SOM-instituet
  • Urvalsstorlek: 29000
  • Antal ej svarande: 227
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 227
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Övriga forskningshuvudmän

Medverkande

Sophie Cassel - Göteborgs universitet, SOM-institutet

Anders Carlander - Göteborgs universitet, SOM-institutet

Göteborgs universitet, SOM-institutet rorId

Generation Pep

Uppdragsgivare

Generation Pep

Finansiering

  • Finansiär: Generation Pep

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2018/375-31/5

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Idrottsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Cassel, Sophie & Anders Carlander (2021). Pep-rapporten 2020. SOM-rapport nr 2021:5. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Generation Pep (2021). Pep-rapporten 2021.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2024-03-28

Version 1: 2024-03-28

DOI: https://doi.org/10.48723/5z7k-6853

Kontakt för frågor om data

Sophie Cassel

sophie.cassel@gu.se

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2024-03-28