Svenska recensioner av samtida ryska romaner utgivna i svensk översättning 1994-2020

SND-ID: 2024-63. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/2maz-cm70

Citering

Skapare/primärforskare

Malin Podlevskikh Carlström - Göteborgs universitet orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för språk och litteraturer rorId

Beskrivning

Datamaterialet består av en detaljerad beskrivning av en recensionskorpus som används för att analysera hur rysk litteratur har mottagits i Sverige. Recensionerna i sig är upphovsrättsskyddade och kan således inte tillgängliggöras. Den tillgängliggjorda datan innehåller istället en fullständig specifikation av recensionsdatabasen, information om hur recensionerna har klassificerats och slutligen information om de författare, översättare, kritiker och mediakällor som romanerna och recensionerna rör.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn (redan publicerade) på författare, översättare och recensenter av ryska romaner utgivna i svensk översättning 1994-2020.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska recensioner av förstautgåvor av samtida ryska romaner utgivna i svensk översättning 1994-2020. "Samtida" defineras här som verk utgivna i Ryssland efter 1991. "Ryska romaner" definieras här som verk skrivna på ryska av ryska författare.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Recensionskorpusen består av recensioner publicerade i dagstidningar, på webbplatser samt i icke-specialiserade tidskrifter och magasin (tryckta så väl som internetbaserade). Två svenska mediedatabaser har använts för att lokalisera recensioner för de 72 samtida romanerna. Totalt lokaliserades 590 recensioner varav 377 inkluderades i recensionskorpusen. Enbart självständiga recensioner (inte kombinationer av författarintervju och recension) har inkluderats i korpusen. Därtill har enbart en recension per kritiker och roman inkluderats. I de fall då en kritiker har skickat versioner av samma recension till olika tidningar har publikationsdatum (tidigast) alternativt tillgänglighet (i fulltextdatabas) avgjort vilken version som har inkluderats i korpusen. Slutligen har ett par mycket korta recensioner utan reflektion inte inkluderats i korpusen.

Tidsperiod(er) som undersökts

1994 – 2020

Variabler

43

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Information om recensioner publicerade i regionala och nationella svenska medier.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Litteraturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan humaniora (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Carlström, M. P. (2024). It’s all about Russia: the reception of contemporary Russian literature in Sweden. Perspectives, 1–15. https://doi.org/10.1080/0907676X.2024.2342271
DOI: https://doi.org/10.1080/0907676X.2024.2342271

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2024-04-24

Version 1: 2024-04-24

DOI: https://doi.org/10.5878/2maz-cm70

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.

Publicerad: 2024-04-24
Senast uppdaterad: 2024-04-25