Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) - Inventering av törskatesvamp i tallungskog 2008

SND-ID: 2023-123-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/ekk9-4p25

Ingår i samling hos SND: Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS)

Citering

Skapare/primärforskare

Sören Wulff - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning orcid

Cornelia Roberge - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig resurshushållning rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.srh.2024.5.4.IÄ-1

Beskrivning

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har inom programmet Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) introducerat skräddarsydda inventeringar riktade mot enskilda skadegörares utbrott. NRS ska kunna leverera underlag om en skadas status och omfattning, så att specifika operativa beslut kan fattas. Därför kan inriktningen av inventeringen variera beroende på vilka skador som för tillfället är mest relevanta och för vilka skador det finns uttalade behov av information. Inventeringen ska vara åtgärdsorienterad och snabbt kunna leverera resultat. Data som samlas in i NRS ska också vara av sådan kvalitet att de kan vara användbara inom forskningen.

Under 2008 har inom NRS genomförts en stickprovsinventering av törskaterostens (Cronartium flaccidum) förekomst i tallungskogar i Norrbotten och Västerbotten. Syftet med inventeringen var att skatta areal skadad ungskog, men också att belysa den geografiska fördelningen samt skadornas uppträdande på olika typer av mark och i olika typer av föryngringar. Resultaten från inventeringen ska kunna fungera som beslutsunderlag till möjliga skötselåtgärder.

Et

... Visa mer..
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har inom programmet Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) introducerat skräddarsydda inventeringar riktade mot enskilda skadegörares utbrott. NRS ska kunna leverera underlag om en skadas status och omfattning, så att specifika operativa beslut kan fattas. Därför kan inriktningen av inventeringen variera beroende på vilka skador som för tillfället är mest relevanta och för vilka skador det finns uttalade behov av information. Inventeringen ska vara åtgärdsorienterad och snabbt kunna leverera resultat. Data som samlas in i NRS ska också vara av sådan kvalitet att de kan vara användbara inom forskningen.

Under 2008 har inom NRS genomförts en stickprovsinventering av törskaterostens (Cronartium flaccidum) förekomst i tallungskogar i Norrbotten och Västerbotten. Syftet med inventeringen var att skatta areal skadad ungskog, men också att belysa den geografiska fördelningen samt skadornas uppträdande på olika typer av mark och i olika typer av föryngringar. Resultaten från inventeringen ska kunna fungera som beslutsunderlag till möjliga skötselåtgärder.

Ett urval av ungskogsbestånd utvalda i älgbetesinventering (ÄBIN) av Skogsstyrelsen (SKS) inventeras. En stratifiering sker först genom ett urval av samtliga inventeringsrutor ingående i ÄBIN och därefter sker ett urval av bestånd inom utvalda inventeringsrutor. Totalt inventerades 197 bestånd. Inom varje bestånd inventerades 8 cirkelytor med 3,5 m radie. Alla träd på provytorna räknades. Alla träd infekterade av törskaterostsvamp såväl levande som döda noterades. Datafilen innehåller 197 rader med 36 kolumner.

Viktigaste inventerade bedömda variabler och beräknade variabler:
Trädslagsandelar per trädslag på beståndsnivå i tiondelar
Summa antal träd per trädslag, alla (8) inventerade ytor (cirkelyta 3,5 m radie) per bestånd, stammantal levande stammar som har en höjd, som överstiger 50 % av medelhöjden av de två högsta barrträden (beståndsbildande) på ytan.
Angripna träd antal - summa antal angripen tall på alla (8) inventerade ytor (cirkelyta 3,5 m radie)
Starkt skadade träd - dvs >10 % kronskada och/eller stamskada >3/5 av omkretsen - summa antal starkt skadade tallar på alla (8) inventerade ytor (cirkelyta 3,5 m radie)
Döda träd - summa antal döda tallar på alla (8) inventerade ytor (cirkelyta 3,5 m radie)
Angrepp - andel angripna tallar totalt
Skada - andel starkt skadade tallar
Döda - andel döda tallar
AREAL - areal för beståndet (ha)
HÖH - höjd över havet
SI - ståndortindex
Kovall - antal småytor (två per yta 0,28 m radie) med kovall max 16
Vegetationstyp – fältskiktstyp
Fuktighet - markvattenfuktighet

Se Databeskrivning för mer detaljerad information. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Beståndsnummer kan kopplas till geografiska koordinater i originaldata. Koordinaterna kan peka ut privatägd mark.

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-06 – 2008-08

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Cronartium flaccidum

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: En objektiv stickprovsinventering, vilket ger representativa resultat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-06 – 2008-08
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västerbottens län, Norrbottens län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skoglig resurshushållning

Medverkande

Skogsstyrelsen rorId

Sveaskog rorId

Finansiering

  • Finansiär: Sveaskog rorId
  • Information om finansiering: Sveaskog delfinansierade projektet, och ett extra urval av objekt på Sveaskogs skogsinnehav genomfördes
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Wulff, S. och Hansson, P. (2009). Riktad skogsskadeinventering av törskaterost 2008. (Rapport). Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet. https://res.slu.se/id/publ/128840
URN: urn:nbn:se:slu:epsilon-p-128840

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-04-29