SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2022

SND-ID: 2023-10-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/2aep-vv75

Ingår i samling hos SND: De nationella SOM-undersökningarna

Citering

Alternativ titel

Riks-SOM 2022

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.

Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.

Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2022 gäller det exempelvis Kulturdepartementet, Riksgälden och Försäkringskassan.

2022 års undersökning utgjordes av sju parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sju formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersökningen innehålle

... Visa mer..
För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.

Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.

Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2022 gäller det exempelvis Kulturdepartementet, Riksgälden och Försäkringskassan.

2022 års undersökning utgjordes av sju parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sju formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersökningen innehåller också ett stort antal frågor endast ställda i en eller två av de olika enkäterna. Datainsamlingen genomfördes parallellt och under identiska förhållanden.

En mixed mode undersökningsdesign används, vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder används i en och samma frågeundersökning. I SOM-undersökningen samlas data primärt in via postenkäter, men respondenten ges även möjlighet att fylla i en webbenkät.

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn på politiker i frågeformuläret samt risk för bakvägsidentifiering i grunddata

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-90 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sju randomiserade delurval om vardera 3 750 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

2022 – 2022

Variabler

1027

Antal individer/objekt

12344

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

49%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-09-12 – 2022-12-30
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Urvalsstorlek: 26250
  • Antal svar: 12344
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 12953
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 953
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politik (CESSDA Topic Classification)

Vetenskap och teknologi (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Inkomster, egendom och investeringar/sparande (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Social välfärdspolitik och välfärdssystem (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Andersson, U., Öhberg, P., Carlander, A., Martinsson, J., & Theorin, N. (red.). (2023). Ovisshetens tid. Den nationella SOM-undersökningen 2022. SOM-institutet. https://gup.ub.gu.se/publication/328912
ISBN: 9789189673540
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/328912

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-03-21