Personlighetsdrag och beslutsfattande stilar hos svenska förlossningsläkare och gynekologer

SND-ID: 2022-57-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.5878/xyad-9f70

Citering

Skapare/primärforskare

Gabriel Raoust - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet rorId

Beskrivning

Syftet med forskningen var att: I) jämföra förlossningsläkares och gynekologers personlighetsdrag med den allmänna befolkningen och II) undersöka sambandet mellan förlossningsläkares och gynekologers personlighetsdrag, kognitiv förmåga, klinisk erfarenhet, kön och tre beslutsfattandestilar (Individuell, Team och Flow) i akuta förlossningssituationer.

Data består av svaren (n = 472, motsvarande 22 % svarsfrekvens) på en webbenkät som skickades ut till förlossningsläkare och gynekologer, medlemmar i Svenska Föreningen för Obstetrik & Gynekologi. Undersökningen inkluderade en förenklad version av femfaktormodellen (IPIP-NEO-30), ett rymdsuppfattningstest (ICAR) och 15 allmänna frågor om beslutsfattande i akuta förlossningssituationer relaterade till tre beslutsstilar (Individuell, Team och Flow).

Datauppsättningen består av svaren (n = 472) på frågorna i det bifogade frågeformuläret: "items" 1 till 24. Likertskalan användes för de flesta frågorna, några andra hade ett ja eller nej typ av svar eller flerval, och några få hade ett fält för fritext. Svaren på fråga 3, angående arbetsplats, och fri

... Visa mer..
Syftet med forskningen var att: I) jämföra förlossningsläkares och gynekologers personlighetsdrag med den allmänna befolkningen och II) undersöka sambandet mellan förlossningsläkares och gynekologers personlighetsdrag, kognitiv förmåga, klinisk erfarenhet, kön och tre beslutsfattandestilar (Individuell, Team och Flow) i akuta förlossningssituationer.

Data består av svaren (n = 472, motsvarande 22 % svarsfrekvens) på en webbenkät som skickades ut till förlossningsläkare och gynekologer, medlemmar i Svenska Föreningen för Obstetrik & Gynekologi. Undersökningen inkluderade en förenklad version av femfaktormodellen (IPIP-NEO-30), ett rymdsuppfattningstest (ICAR) och 15 allmänna frågor om beslutsfattande i akuta förlossningssituationer relaterade till tre beslutsstilar (Individuell, Team och Flow).

Datauppsättningen består av svaren (n = 472) på frågorna i det bifogade frågeformuläret: "items" 1 till 24. Likertskalan användes för de flesta frågorna, några andra hade ett ja eller nej typ av svar eller flerval, och några få hade ett fält för fritext. Svaren på fråga 3, angående arbetsplats, och fritextsvaren på fråga 11, angående 'motivering av preferens', har tagits bort för att säkerställa strikt anonymitet och undvika risk för bakvägsidentifiering. Den specifika åldern för respondenter 70 år eller äldre har också kodats för att undvika risk för bakvägsidentifiering, eftersom dessa individer i allmänhet är ganska få på arbetsplatsen. För åtkomst till data gällande specifik ålder för individer 70 år eller äldre, kontakta ansvarig forskare. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Förlossningsläkare och gynekologer, medlemmar i Svenska Föreningen för Obstetrik & Gynekologi

Studiedesign

Kohortstudie: Prospektiv

Beskrivning av studiedesign

Korrelationsstudie om personlighet

Urvalsmetod

Övrigt
Inte tillämplig

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-10-01 – 2020-11-30

Variabler

87

Antal individer/objekt

472

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

22%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Online enkät
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Medverkande

Petri Kajonius - Lunds universitet, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet

Finansiering

  • Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse
  • Diarienummer hos finansiär: 20190142
  • Information om finansiering: Forskningsanslag beviljat efter granskning av projektet av en vetenskaplig kommitté. Anslagsgivare var inte involverad i forskningen

Etikprövning

Lund - dnr LU 2018/198

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Publicerad: 2023-10-03