17 individuella djup-intervjuer med obstetriker och gynekologer om deras beslutsprocess i akuta förlossningssituationer

SND-ID: 2021-315-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/ejjg-8477

Citering

Skapare/primärforskare

Gabriel Raoust - Lunds universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige rorId

Beskrivning

Transkriberade och anonymiserade intervjuer, genomförda mellan oktober 2018 och februari 2020. Alla intervjuer gjordes i en "medskapande narrativ form", och var i två delar. Den första delen inleddes med frågan: "kan du minnas en akut förlossningssituation som har lämnat ett minnesvärt intryck?" Den andra delen inleddes efter att intervjupersonerna hade tittat igenom slumpmässigt utvalda böcker med bilder på olika konstverk. Intervjupersonerna ombads att hitta en eller flera bilder som för dem representerade beslutsfattande i akuta förlossningssituationer, mer specifikt: "låt bilden hitta dig, låt bli att försöka passa in dina idéer i en viss bild." Intervjupersonerna ombads därefter att rita en teckning av bilden, en del av bilden eller en syntes av flera bilder med hjälp av kritor. Samtal kring bilderna och teckningen följde. Intervjuerna var generellt ostrukturerade och fritt flödande. En intervjuguide användes endast i de sällsynta fallen när samtalet hade stannat upp. Intervjuerna spelades in och varade från 35 till 97 minuter (medelvärde = 63 min.).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Läkare som arbetar med/i akuta förlossningssituationer

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

Intervjustudie: Ett narrativt tillvägagångsätt baserat på djupintervjuer användes i denna studien. Samtalen triggades av återberättandet av en händelse, med konstbilder som stöd.

Urvalsmetod

Övrigt
En kombination av målinriktad och genom referens urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 – 2020

Antal individer/objekt

17

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige

Medverkande

Johan Bergström - Lunds Universitet, Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, Tekniska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige orcid

Maria Bolin - Göteborgs Universitet, Institutionen för tillämpad Informationsteknologi, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige

Finansiering

  • Finansiär: Familjen Kamprads stiftelse
  • Diarienummer hos finansiär: 20190142

Etikprövning

Lund - dnr LU 2018/198

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Reproduktionsmedicin och gynekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Raoust GM, Bergström J, Bolin M, Hansson SR (2022) Decision-making during obstetric emergencies: A narrative approach. PLOS ONE 17(1): e0260277.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260277

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-01-14
Senast uppdaterad: 2022-03-24