Svenska utbytesstudenters alkoholanvändning, droganvändning, sexuella riskbeteende och hälsa: en uppföljande studie

SND-ID: 2022-52-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/ca00-7y04

Citering

Skapare/primärforskare

Emil Danehorn - Linnéuniversitetet

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet - Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap rorId

Beskrivning

Syftet var att följa upp utbytesstudenters alkoholanvändning, droganvändning, sexuella riskbeteende samt mentala och generella hälsa.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Studenter

Tidsdimension

Studiedesign

Observationsstudie

Tvärsnittsstudie

Beskrivning av studiedesign

Uppföljande studies baserat på en tidigare baseline-undersökning

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-01 – Pågående

Variabler

21

Antal individer/objekt

822

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-02-01 – 2019-09-01
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kronobergs län, Kalmar län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr Regional Ethical Board in Linköping (Dnr 2017/504-3).

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2022-04-19