Turutbud utanför rusningstid i regional kollektivtrafik

SND-ID: 2021-314-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/xr4y-0143

Citering

Skapare/primärforskare

Joel Hansson - Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Teknik och samhälle rorId

Beskrivning

Syftet med studien är att undersöka effekter på resandet av utökat turutbud utanför rusningstid i regional kollektivtrafik. Resandeeffekterna utforskas genom fyra fallstudier i Skåne. Fallstudierna inkluderar regionala tåg- och busslinjer där substantiella förbättringar gjorts av turutbudet utanför rusningstid, vilket resulterat i åtminstone timmestrafik hela dagen. Två uppsättningar data används: en med paneldata som spänner över 10-14 års årliga mätningar av antal resor per dag, och en med före-och-efter-mätningar där antal resor på enskilda avgångar har noterats vid två olika tidpunkter.

Resandestatistik i form av antal resor per dag (vardag, lördag, söndag) i årliga observationer. Paneldata som omfattar fyra olika kollektivtrafiklinjer under 10-14 år. Förutom resandestatistiken ingår även antal avgångar, prisuppgifter för kollektivtrafikresorna, bensinpris och befolkningsstatistik.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Urvalsmetod

Valet av fall var informationsorienterat, med en urvalsprocess som innehöll tre kriterier. För det första skulle utbudsförbättringarna utanför rusningstid vara förhållandevis omfattande och resultera i åtminstone timmestrafik hela dagen. För det andra skulle förbättringarna ha genomförts för några år sedan för att kunna studera effekter över flera år. För det tredje skulle inga andra avgörande förändringar ha gjorts inom den studerade tidsperioden, exempelvis avseende restider eller turutbud under rusningstid.

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – 2016

2004 – 2016

2010 – 2019

2010 – 2019

Variabler

19

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Syntes av resandestatistik (manuella räkningar och biljettvalideringar) 1-4 veckor per år, tillsammans med tidtabellsdata, prisuppgifter och befolkningsstatistik
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-06 – 2021-10
  • Datainsamlare: Lunds universitet
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Teknik och samhälle

Finansiering

  • Finansiär: Trafikverket rorId
  • Diarienummer hos finansiär: TRV 2015/27145
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Transport och resor (CESSDA Topic Classification)

Transportteknik och logistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Transporter (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2021-11-22