Miljö-DNA metastreckkodning av förekomst av fisk och amfibier i skapade biologiska mångfaldsmarker i Uppland, Sverige

SND-ID: 2021-188-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/gzq7-8q71

Citering

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-3

Beskrivning

Studien utfördes för att undersöka förekomstmönster av fisk och groddjur i våtmarker anlagda för biologisk mångfald. Undersökningsområdet omfattade anlagda våtmarker i Uppland, Sverige. Data innehåller beskrivande miljövariabler: andel skog inom 1 km radie, våtmarkens storlek, andel vattenvegetation (t.ex. vass, kaveldun), area omgivande mark som översvämmas, anläggningsår, anslutning till andra vatten via vattendrag. Förekomstdata på fisk- och groddjursarter erhölls via vattenprov och eDNA analys. Här anges bara förekomst/icke förekomst av respektive art.

Data: Datat innehåller förekomstdata av fiskar och groddjur i anlagda våtmarker i Uppland.

Beskrivning av datainsamling:
Förekomst av olika arter fisk och groddjur i 52 anlagda våtmarker för biologisk mångfald i Sverige bestämdes genom att via vattenprover analysera rester av DNA i vattnet (sk. eDNA) för identifiering av arter. Det utfördes i juni och juli 2018.

Variablerna finns beskrivna i detalj i dokumentationsfilen

Ytterligare en datafil med geografiska koordinater för varje våtmark kan hittas i länkad dataförvaring, där ”Site ID” k

... Visa mer..
Studien utfördes för att undersöka förekomstmönster av fisk och groddjur i våtmarker anlagda för biologisk mångfald. Undersökningsområdet omfattade anlagda våtmarker i Uppland, Sverige. Data innehåller beskrivande miljövariabler: andel skog inom 1 km radie, våtmarkens storlek, andel vattenvegetation (t.ex. vass, kaveldun), area omgivande mark som översvämmas, anläggningsår, anslutning till andra vatten via vattendrag. Förekomstdata på fisk- och groddjursarter erhölls via vattenprov och eDNA analys. Här anges bara förekomst/icke förekomst av respektive art.

Data: Datat innehåller förekomstdata av fiskar och groddjur i anlagda våtmarker i Uppland.

Beskrivning av datainsamling:
Förekomst av olika arter fisk och groddjur i 52 anlagda våtmarker för biologisk mångfald i Sverige bestämdes genom att via vattenprover analysera rester av DNA i vattnet (sk. eDNA) för identifiering av arter. Det utfördes i juni och juli 2018.

Variablerna finns beskrivna i detalj i dokumentationsfilen

Ytterligare en datafil med geografiska koordinater för varje våtmark kan hittas i länkad dataförvaring, där ”Site ID” kan användas som en allmän markör för respektive våtmark.

En rådatafil, inkluderande antal läsningar DNA, kan fås vid förfrågan. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06-05 – 2018-07-29

Variabler

33

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län, Uppland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Finansiering 2

  • Finansiär: Naturvårdsverket

Finansiering 3

  • Finansiär: FORMAS

Finansiering 4

  • Finansiär: Belmont Forum and BiodivERsA
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Kačergytė, I., Petersson, E., Arlt, D., Hellström, M., Knape, J., Spens, J., Żmihorski, M. & Pärt, T. (2021). Environmental DNA metabarcoding elucidates patterns of fish colonisation and co‐occurrences with amphibians in temperate wetlands created for biodiversity. Freshwater Biology. 66(10), 1915-1929.
DOI: https://doi.org/10.1111/fwb.13800

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-07-06
Senast uppdaterad: 2023-08-07