Data till den vetenskapliga artikeln "Evaluating created wetlands for bird diversity and reproductive success"

SND-ID: 2021-90-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/04dn-pw77

Citering

Skapare/primärforskare

Ineta Kačergytė - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi, Enheten för landskapsekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Beskrivning

Syftet med den genomförda studien var att undersöka vilka habitat- eller landskapsvariabler som kan förklara mångfalden av våtmarksfåglar och deras häckningsframgång i anlagda våtmarker i Uppland, Sverige. Den geografiska undersökningsenheten är de enskilda våtmarkerna. Uppgifterna för varje våtmark innehåller alla miljövariabler som tagits fram och undersökts i studien (andel skog inom 1 km från våtmarken, andel urban miljö inom 1 km, antal våtmarker inom 3 km, våtmarkens storlek, område öar utan busk- eller trädvegetation, område öar med busk- eller trädskikt, vattenvegetation, andel skog inom 50 m, översvämmad areal, år när våtmarken anlades, om det fanns tillflöde till våtmarken, antal dammar som våtmarken består av, om det utfördes habitatåtgärder), antal arter, antal par, antal ungar, samt information om huruvida arter lyckades producera ungar.

Data: data består av observationer från inventeringar av fåglar i anlagda våtmarker i Uppland, Sverige
Datainsamling:
För inventeringarna valdes 89 våtmarker som anlagts i naturvårdssyfte med målet att öka den biologiska mångfalden. I dessa 89

... Visa mer..
Syftet med den genomförda studien var att undersöka vilka habitat- eller landskapsvariabler som kan förklara mångfalden av våtmarksfåglar och deras häckningsframgång i anlagda våtmarker i Uppland, Sverige. Den geografiska undersökningsenheten är de enskilda våtmarkerna. Uppgifterna för varje våtmark innehåller alla miljövariabler som tagits fram och undersökts i studien (andel skog inom 1 km från våtmarken, andel urban miljö inom 1 km, antal våtmarker inom 3 km, våtmarkens storlek, område öar utan busk- eller trädvegetation, område öar med busk- eller trädskikt, vattenvegetation, andel skog inom 50 m, översvämmad areal, år när våtmarken anlades, om det fanns tillflöde till våtmarken, antal dammar som våtmarken består av, om det utfördes habitatåtgärder), antal arter, antal par, antal ungar, samt information om huruvida arter lyckades producera ungar.

Data: data består av observationer från inventeringar av fåglar i anlagda våtmarker i Uppland, Sverige
Datainsamling:
För inventeringarna valdes 89 våtmarker som anlagts i naturvårdssyfte med målet att öka den biologiska mångfalden. I dessa 89 våtmarker inventerades våtmarksfåglar under fyra standardiserade inventeringstillfällen under fåglarnas häckningssäsong år 2018: två gånger under perioden när fåglarna etablerade revir på våren eller påbörjade häckningen (14-29 maj, "etableringsfas") och två gånger under perioden när ungar matas och fram till de blir flygga (18 juni - 3 juli, "reproduktiv fas”). Uppgifterna inkluderar alla arter av våtmarksfåglar förutom tättingar, och avser antal par och antal ungar per art.

Variablerna beskrivs detaljerat i dokumentationsfilen.

Fil med geografiska koordinater för de studerade områdena, bird_diversity_created_wetlands_coordinates.csv, ingår.

Rådatafil med artinformation kan tillhandahållas på begäran. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-05-15 – 2018-08-20

Variabler

22

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län, Uppland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Finansiering 2

  • Finansiär: FORMAS

Finansiering 3

  • Finansiär: Naturvårdsverket
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Kačergytė, I., Arlt, D., Berg, Å., Żmihorski, M., Knape, J., Rosin, Z. M., & Pärt, T. (2021). Evaluating created wetlands for bird diversity and reproductive success. Biological Conservation, 257, 109084. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109084
DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109084

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-03-29
Senast uppdaterad: 2022-07-07