Segern inom räckhåll

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1958
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
SEGERN INOM RÄCKHÅLL SÄKRA EN KAMPDUGLIG ARBETARMAJORITET FÖR TJÄNSTEPENSIONEN Valet den 1 juni blir en avgörande kraftmätning i svensk politik. Den samlade arbetarrörelsen går nu till offensiv för att förverkliga det trygghetskrav som den lagfästa tjänstepensionen innebär. Lagstadgad, värdebeständig tilläggspension på arbetsgivarnas bekostnad ger inte endast en tryggare ålderdom åt alla löntagare, tjänstemän och fria yrkesutövare, åt jordbrukare och småföretagare. Den ger ökad trygghet åt barn och andra efterlevande. Den ger ungdomen en framtidsgaranti. Den ger frihet att byta arbetsplats för dem som redan nu har sin pensionsfråga ordnad. Den tjänstepension som arbetarrörelsens partier nu kräver är den största sociala reform som genomförts i vårt land. Dess förverkligande är ett slag mot storfinansen och dess partier. Det gäller därför att med förenade krafter erövra den majoritet av arbetarrepresentanter, som behövs i riksdagens andra kammare. Men valet gäller mera än genomförandet av en storslagen social reform! De borgerliga partierna har svarat på det arbetande folkets rättvisa krav genom att ännu mera ohöljt än tidigare lägga an en reaktionär, folkfientlig kurs i politiken. De syftar till att erövra regeringsmakten och vrida utvecklingens hjul tillbaka. Med regeringsmakten i sina händer vill de styra vårt land från neutralitetens väg, fortsätta upprustningarna och ge militärmakten atomvapen. De har redan gått in för försämring av betydelsefulla sociala reformer. De vill ytterligare skärpa den orättvisa indirekta beskattningen men ge skattelättnader åt storbolagen och de rika. De vill att storfinansen oinskränkt skall härska över handel, ekonomi och penningväsen. Med massarbetslösheten som medel vill de pressa ner standarden för det arbetande folket. För att omintetgöra dessa reaktionära planer måste arbetarklassen skapa en starkare och kampdugligare arbetarmajoritet med ett större inslag av kommunister i riksdagen. Den ekonomiska krisen närmar sig med stora steg. Stigande arbetslöshet bland arbetare och tjänstemän, växande svårigheter för småföretagare och jordbrukare är en allvarlig realitet i kapitalismens länder. 60.000 arbetslösa, som redan registrerats i vårt land, betraktas av de borgerliga partierna som en naturlig, ja önskvärd företeelse. Endast kommunistiska partiet har konsekvent bekämpat den vanvettiga ordningen, att ett fåtal kan besluta om produktionsinskränkningar och genom massavskedanden, permitteringar och korttidsarbete beröva hundratals människor deras arbete. Beslutsfattandet över produktionens omfattning och inriktning, över utrikeshandel och penningpolitik måste berövas storfinansen och läggas i samhällets händer. Detta är kommunistiska partiets linje. En politik i överensstämmelse med denna linje är så mycket nödvändigare som vi befinner oss på tröskeln till ett nytt utvecklingsskede. Rätt utnyttjade skulle atomkraft och tekniska landvinningar bli en källa till ökat välstånd för människorna. I ett samhälle, där ett litet fåtal tillåtes bestämma över produktionsmedlen, bidrar de istället till att skärpa den ekonomiska krisens hot. Som enda parti men med stöd av en starkt växande opinion i och utanför riksdagen har kommunistiska partiet vänt sig mot den fyrpartiuppgörelse, som innebär att militärkostnaderna pressats upp till nära tretusen miljoner kronor om året. Utan att landets trygghet bättre garanteras, pålägges folket tunga skattebördor och penningvärdet försämras. De 500 miljonerna i nya och höjda indirekta skatter, som särskilt hårt drabbar barnfamiljer och små inkomsttagare, utgör bara en början, därest denna politik skall fortsätta. För att på bästa sätt trygga vår nationella oavhängighet krävs en omläggning av försvaret till ett effektivt neutralitetsvärn och garantier från de ledande makterna för svensk neutralitet på liknande sätt som i Schweiz och Österrike. Detta är kommunistiska partiets linje. Ett nederlag för de borgerliga blocket och en övertygande valseger för kommunistiska partiet är ett första steg för att möjliggöra en omprövning av försvarsfrågan, där beslut ska fattas efter nyvalet, och för att hindra den propagerade atombeväpningen av militärmakten. Kommunistiska partiet sätter in alla krafter i arbetarrörelsens gemensamma offensiv för att säkra en arbetarmajoritet i andra kammaren som kan genomföra pensionsreformen. I detta syfte har partiet oegennyttigt dragit tillbaka sina kandidater i vissa av de kretsar där det inte själv kan erövra mandat, och uppmanar sina anhängare att stödja socialdemokraterna, för att därmed säkra mandat för anhängare av den lagstadgade tjänstepensionen eller erövra nya mandat från pensionsreformens motståndare. Denna insats i den samlade arbetarmajoritetens intresse skall arbetarväljarna besvara genom att i massor ge sin röst på det kommunistiska partiet i alla de kretsar där det uppställer egna kandidater. Ett förstärkt inslag av kommunister i riksdagen kommer att ge eftertryck åt kraven på krafttag mot arbetslösheten och för en försvars- och skattepolitik i enighet med de fackligt organiserade löntagarnas vilja. Flera kommunister i riksdagen betyder en barriär mot eftergifter åt de borgerliga. Det betyder ökad styrka för det arbetande folkets krav, att alla skall ha arbete, att lönerna skall höjas, att det skall bli ökat bostadsbyggande och rimligare hyror, att fem dagars arbetsvecka skall förverkligas, att likalönsprincipen skall genomföras för kvinnor och ungdom, att jordbrukare skall få nödvändigt stöd, att enhetsskolan snabbt skall genomföras, att åtgärder vidtages för en demokratisk rekrytering inom den högre utbildningen samt att samhället skall ge bättre stöd åt idrotten, för fritidsanordningar och övriga åtgärder i ungdomens intresse. De få dagar som nu återstår till valet, måste utnyttjas till det yttersta av alla kommunistiska partiets anhängare. Särskilt gäller att effektivt mobilisera de skaror, som tidigare avstått från att utnyttja sin rösträtt. Inför nyvalet till andra kammaren den 1 juni manar Sveriges kommunistiska parti de arbetande att stödja dess kamp för de betydelsefulla krav, som nu stå främst: Lagstadgad tilläggspension på arbetsgivarnas bekostnad! Full sysselsättning! Minskade rustningskostnader - inga atomvapen! Rättvisare beskattning! En stark och kampduglig arbetarmajoritet är garantin för dessa kravs förverkligande. En avgörande framgång för arbetarklassen och det kommunistiska partiet ligger inom räckhåll. Med förenade krafter skall vi säkra segern! SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI Centralkommittén