Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Undersökningar i ett hällristningsområde (Borgs socken, Östergötland)

SND-ID: snd2475-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/mxb2-5v84

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet utförde arkeologisk utredning under 12 september - 18 november 1988 samt 24 april - 2 juni 1989. Undersökningen utfördes med anledning av ändrad sträckning av E4:an mellan Lövstad och Norrköping.Totalt undersöktes 80 anläggningar och två områden med kulturlager. Inom det undersökta området finns en hällristningslokal, RAÄ 51.

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt fyra georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Utredning

Arkeologisk lämningstyp

Boplatskaraktär, Grop

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-09-12 – 1988-11-18
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-04-24 – 1989-06-02
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 – 2014
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Området är beläge 300 m nordväst om Stora Herebro gård.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppdragsgivare

Vägverket

Identifierare

Producents dnr för projektet: 5027/88, 6870/89

ProjektID: p588004

RAÄ-nr: RAÄ 51

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2020-01-07
Senast uppdaterad: 2020-01-23