Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank

SND-ID: snd2464-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002733

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

1983 och 1984 gjordes arkeologiska prov-, del och slutundersökningar längs en planerad
utvidgning av E4:an, mellan Linköping och Norrköping, delen Bäckeby-Lövstad. Undersökningarna föregicks av en specialinventering genomförd av Catharina Nilsson och Carin Clareus.

Längst i söder, närmast Linköping fanns de registrerade fornlämningarna RAÄ 358 och RAÄ 260 i Skärkinds socken. Den förstnämnda bestod av en treudd och den andra av en
stensträng. Båda låg i den kommande väglinjen. Längre norrut låg Eke gamla tomt i Kimstads
socken. Som en förberedelse inför inventering och provundersökning gjordes här arkivstudier av äldre lantmäterikartor. Norr om Eke bytomt, på norra sidan E4:an låg RAÄ 81, en stensättning, i Kimstad socken. Då denna låg nära den planerade vägen beslutades om provundersökning intill fornlämningen.

Nordväst om Eke bytomt påträffades i Lövstad storskog, Kimstads socken, flera oregistrerade,
eventuella fornlämningar. Det var en gammal vägbank, en rund, trolig stensättning, två små
rösen på berg, en stenrad och slutligen ett 10-tal odlingsrösen i anslutning till två vattenhål.

... Visa mer..
1983 och 1984 gjordes arkeologiska prov-, del och slutundersökningar längs en planerad
utvidgning av E4:an, mellan Linköping och Norrköping, delen Bäckeby-Lövstad. Undersökningarna föregicks av en specialinventering genomförd av Catharina Nilsson och Carin Clareus.

Längst i söder, närmast Linköping fanns de registrerade fornlämningarna RAÄ 358 och RAÄ 260 i Skärkinds socken. Den förstnämnda bestod av en treudd och den andra av en
stensträng. Båda låg i den kommande väglinjen. Längre norrut låg Eke gamla tomt i Kimstads
socken. Som en förberedelse inför inventering och provundersökning gjordes här arkivstudier av äldre lantmäterikartor. Norr om Eke bytomt, på norra sidan E4:an låg RAÄ 81, en stensättning, i Kimstad socken. Då denna låg nära den planerade vägen beslutades om provundersökning intill fornlämningen.

Nordväst om Eke bytomt påträffades i Lövstad storskog, Kimstads socken, flera oregistrerade,
eventuella fornlämningar. Det var en gammal vägbank, en rund, trolig stensättning, två små
rösen på berg, en stenrad och slutligen ett 10-tal odlingsrösen i anslutning till två vattenhål.

Vid den enda säkert konstaterade förhistoriska boplatsen, RAÄ 260 i Skärkind socken
(Bäckeby), gjordes en fosfatkartering. Sammanlagt karterades ett 210 000 kvadratmeter stort område. Med vissa undantag var fosfatvärdena låga. Enstaka punkter med höga värden fanns
emellertid i anslutning till stensträngen, RAÄ 260. Vidare gick ett stråk med något högre
värden än omgivningen genom områdets mellersta del öster om stensträngen. Där sammanföll
de med låglänt, lerig mark.

Vid utgrävningarna torvades alla ytor av med maskin, medan rensning skedde för hand.
Vissa anläggningar grävdes därefter ut med maskin, medan de övriga grävdes ut för hand.
Kolprover togs i de anläggningar där så var möjligt.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet var att undersöka förekomsten av fornlämningar längs E4:an mellan Bäckeby och Lövstad, i samband med planerad utvidgning av vägbanan.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Den innehåller även georefererade planer/kartor över undersökningsområdet i geoTIFF-format Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-05 – 1984-07
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Kimstad socken, Skärkind socken

Geografisk beskrivning: E4:ans sträckning mellan Bäckeby och Lövstad storskog

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 11.391-851-83

Organisationens dnr för undersökningen: 3426/83

ProjektID: p584001

ProjektID: 584001

RAÄ-nr: Skärkind 358

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 11.391-851-83

Organisationens dnr för undersökningen: 3426/83

ProjektID: p584001

ProjektID: 584001

RAÄ-nr: Skärkind 358

RAÄ-nr: Kimstad 81

RAÄ-nr: Skärkind 260

RAÄ-nr: Kimstad 206

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Claréus, C. m fl. Grav och boplats, bytomt och odlingsrösen samt äldre vägbank. Prov- del- och slutundersökning längs E4:an. Delen Bäckeby-Lövstad storskog, Skärkinds och Kimstads socknar, Östergötland. ATA-Rapport. Dnr 3426/83

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2015-10-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23