Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Boplatslämningar och en skålgrop på södra Himmelstalundsfältet

SND-ID: snd2444-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002410

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Avdelningen för arkeologi rorId

Beskrivning

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt

... Visa mer..
Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt på förhistoriska fornlämningar, främst av boplatskaraktär. En exploatering av området kräver därför vidare arkeologiska undersökningar. RAÄ 128 ska enligt FMIS bestå av en skeppsristning. Den kunde dock inte återfinnas. Däremot påträffades en skålgrop inom ytan för RAÄ 128.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen etapp 2 och förundersökningen var att fastställa huruvida fast fornlämning berörs av den planerade exploateringen. Lämningar som påträffades vid utredningen och förundersökningen skulle dokumenteras avseende karaktär och utbredning.

ZIP-filen innehåller data i form av sex shapefiler med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08-17 – 2010-09-03
  • Datainsamlare: Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Borg 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-24491-09

Organisationens dnr för undersökningen: 490/09

ProjektID: 510017

ProjektID: p510017

RAÄ-nr: Borg 128:1

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-24491-09

Organisationens dnr för undersökningen: 490/09

ProjektID: 510017

ProjektID: p510017

RAÄ-nr: Borg 128:1

RAÄ-nr: Borg 270:1

RAÄ-nr: Norrköping 327

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-12-16
Senast uppdaterad: 2019-09-11