Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Settlement remains and a cup mark on the southern part of the field at Himmelstalund

SND-ID: snd2444-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002410

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Östergötland Museum, Department of archaeology

Research principal

Uppsala University - Department of archaeology rorId

Description

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt

... Show more..
Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalundsfältet, Borg socken i Norrköpings kommun. Undersökningsytan delades upp i tre delområden. Sammanlagt togs 26 schakt upp. Totalt framkom ca 120 anläggningar, bl a bestående av 3 vattenhål/brunnar, 18 härdar, 27 stolp- eller störhål, 28 gropar och 23 diken. Övriga anläggningar bestod främst av möjliga lager och mörkfärgningar. Fyndmaterialet var begränsat; förutom yngre material bestående av tegel- och fajansfragment och yngre rödgods, bestod det främst av mindre mängder av bränd lera samt ett fragment av ett möjligt finrabbat keramikkärl. Fyra kolprov från tre härdar och ett vattenhål har 14C-analyserats. Ett av proven daterades till övergången mellan yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder, de övriga gav järnåldersdateringar i spannet från folkvandringstid till och med vendeltid. Sammanfattningsvis visar utredningen och förundersökningen att det aktuella området är rikt på förhistoriska fornlämningar, främst av boplatskaraktär. En exploatering av området kräver därför vidare arkeologiska undersökningar. RAÄ 128 ska enligt FMIS bestå av en skeppsristning. Den kunde dock inte återfinnas. Däremot påträffades en skålgrop inom ytan för RAÄ 128.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

The ZIP file contains six Shape files with data on trenches, features and finds, and other metadata from the archaeological excavation. Show less..

Data contains personal data

No

Language

Data collection

Data collection 1

  • Mode of collection: Field observation
  • Time period(s) for data collection: 2010-08-17 – 2010-09-03
  • Data collector: Östergötland Museum, Department of archaeology

Data collection 2

  • Mode of collection: Compilation/Synthesis
  • Time period(s) for data collection: 2014
  • Data collector: Uppsala university, Department of Archaeology and Ancient History
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Norrköping Municipality, Borg Parish

Geographic description: Borg 1:1

Lowest geographic unit

Parish

Highest geographic unit

Parish

Administrative information

Responsible department/unit

Department of archaeology

Identifiers

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-24491-09

Organisationens dnr för undersökningen: 490/09

ProjektID: 510017

ProjektID: p510017

RAÄ-nr: Borg 128:1

... Show more..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-24491-09

Organisationens dnr för undersökningen: 490/09

ProjektID: 510017

ProjektID: p510017

RAÄ-nr: Borg 128:1

RAÄ-nr: Borg 270:1

RAÄ-nr: Norrköping 327

Show less..
Topic and keywords

Research area

History (CESSDA Topic Classification)

Archaeology (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publications
Published: 2014-12-16
Last updated: 2019-09-11