Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Böksjö - Gammelsta, väg E4

SND-ID: snd2390-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002201

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i maj och september/oktober 1992 den andra etappen av en arkeologisk utredning inför den planerade omdragningen av E4:an genom Kolmården. Etapp 2 delades upp i två delsträckor och innefattade sökschaktsgrävning samt selektiv fosfatkartering. 18 objekt, vars fornlämningsstatus ej kunde fastställas under etapp 1, utreddes. Objekten bestod av tolv boplatslägen, en vägbank, en kvarnlämning och en kolbotten med tillhörande kolarkojor. Dessutom beskrevs ett vägmärke, Kila 171. Endast på ett av boplatslägena kunde en förhistorisk boplats konstateras. Boplatsen daterades till stenålder genom fynd av en grönstensyxa. Vid en av boplatslägena framkom ett osäkert odlingsröse. De undre lagren i vägbanken daterades till 1400-tal. Undersökningen av odlingsspåren och de småindustriella lämningarna gav inga daterade fynd eller konstruktioner. 14C-dateringar visade att de mest innehöll lämningar yngre än 1700-tal.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014

... Visa mer..
Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i maj och september/oktober 1992 den andra etappen av en arkeologisk utredning inför den planerade omdragningen av E4:an genom Kolmården. Etapp 2 delades upp i två delsträckor och innefattade sökschaktsgrävning samt selektiv fosfatkartering. 18 objekt, vars fornlämningsstatus ej kunde fastställas under etapp 1, utreddes. Objekten bestod av tolv boplatslägen, en vägbank, en kvarnlämning och en kolbotten med tillhörande kolarkojor. Dessutom beskrevs ett vägmärke, Kila 171. Endast på ett av boplatslägena kunde en förhistorisk boplats konstateras. Boplatsen daterades till stenålder genom fynd av en grönstensyxa. Vid en av boplatslägena framkom ett osäkert odlingsröse. De undre lagren i vägbanken daterades till 1400-tal. Undersökningen av odlingsspåren och de småindustriella lämningarna gav inga daterade fynd eller konstruktioner. 14C-dateringar visade att de mest innehöll lämningar yngre än 1700-tal.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen, etapp 2, var att fastställa fornlämningsstatus på de indikationer som framkommit i utredningens etapp 1. Syftet med de fosfatkartering som gjordes var att i möjligaste mån styra sökschaktsgrävningen.

ZIP-filen innehåller två shape-filer samt 14 planer i geoTIFF-format med information om undersökningsområden och schakt. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer i ArcGIS 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-05-04 – 1992-05-18
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga kartor och planer i ArcGIS 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-09-28 – 1992-10-20
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Norrköping kommun, Kila socken, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Mellan Böksjö, Krokek socken, Östergötland och Gammelsta, Kila socken, Södermanland.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Landskap

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-10813-91, 220-15559/91

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-15559/91

Organisationens dnr för undersökningen: 92/092

ProjektID: p492001

ProjektID: 492001

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-10813-91, 220-15559/91

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 220-15559/91

Organisationens dnr för undersökningen: 92/092

ProjektID: p492001

ProjektID: 492001

RAÄ-nr: Krokek 85:1

RAÄ-nr: Kila 164:1

RAÄ-nr: Kila 166:1

RAÄ-nr: Kila 168:1

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Jakobsson, M. (1993). Böksjö-Gammelsta, väg E4, Krokek socken, Östergötland, Kila socken, Södermanland : arkeologisk utredning, etapp 2. Rapport 1993:19. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-09-24
Senast uppdaterad: 2020-01-24