Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Femton kilometer forntid under motorvägen - Delundersökning av ett gravfält från yngre järnålder, fornlämning 25, Kumla, Trosa-Vagnhärads socken

SND-ID: snd2383-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002192

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av E4:an inom Södermanlands län och utfördes under tiden maj 1979 - september 1981. Sammanlagt undersöktes ca 60 000 m2. Flera av fornlämningarna var okända och syntes ej i markytan före undersökningen. De framkom omedelbart före eller under avbaningarna för vägbygget. Samtliga fornlämningars matjordslager avbanades med maskin. Därefter skedde traditionell handgrävning. De undersökningar vars data finns tillgängliga i denna studie omfattar undersökning av tre gravfält, två boplatslämningar samt en stensättning. Fornlämningarna omfattar perioderna bronsålder samt äldre och yngre järnålder.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av

... Visa mer..
Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av E4:an inom Södermanlands län och utfördes under tiden maj 1979 - september 1981. Sammanlagt undersöktes ca 60 000 m2. Flera av fornlämningarna var okända och syntes ej i markytan före undersökningen. De framkom omedelbart före eller under avbaningarna för vägbygget. Samtliga fornlämningars matjordslager avbanades med maskin. Därefter skedde traditionell handgrävning. De undersökningar vars data finns tillgängliga i denna studie omfattar undersökning av tre gravfält, två boplatslämningar samt en stensättning. Fornlämningarna omfattar perioderna bronsålder samt äldre och yngre järnålder.

Datamaterialet från undersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av nya E4:an inom Södermanlands län samt därmed förenade arbeten. Målsättningen var i initialskedet att undersöka de registrerade fornlämningar som berördes av exploateringen. Vägverkets avbaningar medförde ett betydligt större antal fornlämningar än beräknat. Tyngdpunkten lades då på att försöka få en övergripande syn på den totala fornlämningsbilden inom området samt att utföra antikvariska kontroller och provgrävningar på presumtiva fornlämningar.

ZIP-filen innehåller tre shape-filer med information om schakt och anläggningar, samt en karta i GeoTIFF-format.
Undersökningen berörde den norra delen av ett gravfält. Efter avtorvning framkom 28 anläggningar på den undersökta ytan. Hälften av dessa saknade gravgömma, delvis på grund av skador. Sju anläggningar var troliga skelettgravar. Fyndmaterial och gravskick daterar gravfältet till yngre järnålder.
I åkern väster om gravfältet uppmättes relativt höga fosfatvärden. Inga förhistoriska lämningar påträffades dock vid den efterföljande schaktningen. Boplatsmaterial i form av härdar, sot och skärvsten framkom dock under gravfältet. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk undersökningstyp

Särskild undersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplatslämning övrig, Gravfält, Härd

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1979-09-03 – 1979-09-28
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-06-13 – 1980-08-15
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Trosa kommun, Västerljung socken

Geografisk beskrivning: Längs E4:ans sträckning genom Västerljungs och Trosa-Vagnhärads socken.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Identifierare

Organisationens dnr för undersökningen: 3403/78

ProjektID: p479002

ProjektID: 479002

RAÄ-nr: Trosa-Vagnhärad 25:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Yngre järnålder

Publikationer

Wigren, Sonja & Öström, Kerstin (1986). Femton kilometer forntid under motorvägen: fornlämningar från bronsålder till medeltid i Trosa-Vagnhärads, Västerljungs och Lästringe socknar i Södermanland : arkeologiska undersökningar 1979-1981. Archaeological report 1984:30. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-09-22
Senast uppdaterad: 2020-01-24