Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Stenåldersboplats vid Hagnesta

SND-ID: snd2375-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002145

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

En mesolitisk lokal vid Hagnesta belägen i Helgona socken, Nyköpings kommun, har förundersökts av Riksan­tikvarieämbetet, UV Mitt, under våren 2007. Inom fornlämningen, som ligger på nivåer av drygt 42 till 51 meter över havet i ett nordsluttande bergspass, upptäcktes fynd av slagen kvarts inom tre begränsade delytor. Nära den övre ytan påträffades också ett kvartsbrott. Trots att vissa likheter finns mellan ytorna är det skillnaderna dem emellan, bland annat vad gäller fyndens karaktär, som är mest slående. Samtliga färdiga redskap, totalt nio stycken, fram­kom på mellanytan. Lämningarna utgör sannolikt spår efter säljakts- och fiskeexpeditioner i det mesolitiska skärgårdslandskapet.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningen föranledde

... Visa mer..
En mesolitisk lokal vid Hagnesta belägen i Helgona socken, Nyköpings kommun, har förundersökts av Riksan­tikvarieämbetet, UV Mitt, under våren 2007. Inom fornlämningen, som ligger på nivåer av drygt 42 till 51 meter över havet i ett nordsluttande bergspass, upptäcktes fynd av slagen kvarts inom tre begränsade delytor. Nära den övre ytan påträffades också ett kvartsbrott. Trots att vissa likheter finns mellan ytorna är det skillnaderna dem emellan, bland annat vad gäller fyndens karaktär, som är mest slående. Samtliga färdiga redskap, totalt nio stycken, fram­kom på mellanytan. Lämningarna utgör sannolikt spår efter säljakts- och fiskeexpeditioner i det mesolitiska skärgårdslandskapet.

Datamaterialet från förundersökningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Förundersökningen föranleddes av en planerad utvidgning av en bergtäkt belägen väster om stenåldersboplatsen Helgona 315. Målen med förundersökningen var att klargöra fornlämningens avgränsning i plan, dess stratigrafiska förhållanden, fyndmängd och fyndsammansättning, anläggningstyper och deras frekvens samt att belysa förutsättningarna för lokalisering av tolkningsbara strukturer inom lokalen inför en eventuell slutundersökning.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer samt geoTIFF-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen, allt digitaliserat och georefererat från analoga ritningar och planer. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk undersökningstyp

Förundersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-04-24 – 2007-05-02
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken

Geografisk beskrivning: Hagnesta 1:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 422-2702-2005

Organisationens dnr för undersökningen: 431-5737-2005

ProjektID: p407003

ProjektID: 407003

RAÄ-nr: Helgona 315

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Mesolitikum

Publikationer
Publicerad: 2014-08-11
Senast uppdaterad: 2016-08-03