Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Hagnesta bergtäkt

SND-ID: snd2367-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002304

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Med anledning av en planerad bergtäkt begärde Länsstyrelsen i Södermanlands län en arkeologisk utredning av delar av fastigheterna Hagnesta 1:2 och Sjösa 1:3 i socknarna Helgona och Svärta, Nyköpings kommun, Södermanland. Vid utredningen, som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Mitt i april och maj 2005, registrerades fem objekt varav två fick fornlämningsstatus. Dessa utgjordes av en boplats (objekt 3) och en stensättning (objekt 4). De övriga lämningarna klassades som övriga kulturhistoriska lämningar och bestod av en mindre stensamling, sannolikt en rest av en fälla av något slag (objekt 2), samt två kvartsådror som kan ha varit mesolitiska kvartsbrott (objekt 1 och 5 ). De synliga tecknen på brytning var dock för tveksamma för att motivera en fornlämningsstatus.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt

... Visa mer..
Med anledning av en planerad bergtäkt begärde Länsstyrelsen i Södermanlands län en arkeologisk utredning av delar av fastigheterna Hagnesta 1:2 och Sjösa 1:3 i socknarna Helgona och Svärta, Nyköpings kommun, Södermanland. Vid utredningen, som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Mitt i april och maj 2005, registrerades fem objekt varav två fick fornlämningsstatus. Dessa utgjordes av en boplats (objekt 3) och en stensättning (objekt 4). De övriga lämningarna klassades som övriga kulturhistoriska lämningar och bestod av en mindre stensamling, sannolikt en rest av en fälla av något slag (objekt 2), samt två kvartsådror som kan ha varit mesolitiska kvartsbrott (objekt 1 och 5 ). De synliga tecknen på brytning var dock för tveksamma för att motivera en fornlämningsstatus.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska utredningen genomfördes med anledning av en planerad bergtäkt på platsen.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om schakt, anläggningar, eventuella fyndföremål samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning

Arkeologisk lämningstyp

Boplats, Boplatslämning övrig, Brott, Stensättning

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04 – 2005-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Helgona socken, Svärta socken

Geografisk beskrivning: Hagnesta 1:2, Sjösa 1:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-10876-2004

Organisationens dnr för undersökningen: 421-4087-2004

ProjektID: p405001

ProjektID: 405001

RAÄ-nr: Helgona 297

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-10876-2004

Organisationens dnr för undersökningen: 421-4087-2004

ProjektID: p405001

ProjektID: 405001

RAÄ-nr: Helgona 297

RAÄ-nr: Helgona 315

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Stenålder

Publikationer
Publicerad: 2014-08-06
Senast uppdaterad: 2016-08-02