Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1

SND-ID: snd2369-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002135

Citering

Skapare/primärforskare

Sörmlands museum, Arkeologi

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Arkeologi rorId

Beskrivning

Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under perioden maj-oktober 2006 utfört en särskild utredning, etapp 1, med anledning av att man studerar förutsättningarna för en naturgasledning mot Gävle. Den del av den studerade sträckningen som berör Södermanlands län går mellan Råkärret i Lunda socken, Nyköpings kommun och länsgränsen mot Västmanlands län, i Öja socken Eskilstuna kommun. Vidare omfattas ytterligare ett stråk, från länsgränsen mot Västmanland och österut mot Eskilstuna stad. Under år 2006 genomfördes utredningsarbetet mellan Råkärret och västra stambanan vid Katrineholm, här benämnd deletapp 1. Delen sträcker sig genom Lunda, Kila, Björkvik, Bettna, Stora Malm och Lerbo socknar, inom Nyköpings och Katrineholms kommuner, Södermanlands län. Endast drygt hälften av inventeringsarbetet vad gäller deletapp 1 kunde genomföras då ett antal berörda fastighetsägare ej lämnade tillstånd till marktillträde för bland annat inventeringsarbetet. Kart- och arkivstudier har dock genomförts för hela det valda stråket.

Sammanlagt 45 objekt har påträffats inom utredningsområdet. Av dessa utgörs 16

... Visa mer..
Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under perioden maj-oktober 2006 utfört en särskild utredning, etapp 1, med anledning av att man studerar förutsättningarna för en naturgasledning mot Gävle. Den del av den studerade sträckningen som berör Södermanlands län går mellan Råkärret i Lunda socken, Nyköpings kommun och länsgränsen mot Västmanlands län, i Öja socken Eskilstuna kommun. Vidare omfattas ytterligare ett stråk, från länsgränsen mot Västmanland och österut mot Eskilstuna stad. Under år 2006 genomfördes utredningsarbetet mellan Råkärret och västra stambanan vid Katrineholm, här benämnd deletapp 1. Delen sträcker sig genom Lunda, Kila, Björkvik, Bettna, Stora Malm och Lerbo socknar, inom Nyköpings och Katrineholms kommuner, Södermanlands län. Endast drygt hälften av inventeringsarbetet vad gäller deletapp 1 kunde genomföras då ett antal berörda fastighetsägare ej lämnade tillstånd till marktillträde för bland annat inventeringsarbetet. Kart- och arkivstudier har dock genomförts för hela det valda stråket.

Sammanlagt 45 objekt har påträffats inom utredningsområdet. Av dessa utgörs 16 stycken av 29 boplatslägen, 12 stycken gränsmärken, sex stycken kolningsanläggningar, fyra stycken husgrunder och tre röjningsrösen. Därtill påträffades ett stenbrott/täkt, en by-/gårdstomt, en färdväg, en hägnad, en kvarn, en lägenhetsbebyggelse och slutligen en osäker stensättning. Några av lämningarna ingår som delar i sammansatta lämningstyper. Utöver detta identifierades 81 stycken potentiella lämningar. Platserna för dessa lämningar har inte besiktigats genom inventering, antingen för att de ligger utanför utredningskorridoren eller att de varit belägna på fastigheter som ej tillståndsangivits av berörd markägare. Således har dessa markerats med statusen Uppgift om. Uppgifterna rör 34 platser med historiska lämningar eller rester av eventuella gränsmarkeringar, 31 platser med eventuella lämningar i form av lägenheter, till exempel torp, åtta stycken möjliga by-/gårdstomter, fyra uppgifter om broar samt fyra om husgrunder. Dessutom finns sedan tidigare 236 registrerade unika RAÄ-nummer inom stråket, såväl fasta fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som ett flertal påträffade lösfynd företrädesvis i form av stenyxor.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades med andra data under 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska utredningen genomfördes på grund av en planerad naturgasledning genom Nyköping, Flen och Katrineholms kommuner. Syftet med utredningen var att fastställa om det förekommer fornlämningar inom det av länsstyrelsen angivna utredningsområdet samt ange möjliga terränglägen där ovan mark ej synliga fornlämningar kunde tänkas förekomma.

ZIP-filen innehåller data i form av shape-filer med information om utredningsområde, påträffade lämningar och fynd, utpekade platser för historisk bebyggelse, samt annan metadata från den arkeologiska utredningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data har samlats in genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, där lämningar och fynd mätts in med GPS. Dessa data har sedan bearbetats i GIS-miljö (ArcMap). Vid sammanställningen av data till ArkeoGIS Ostlänken-projektet har datamaterialet harmoniserats i ArcMap.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05-15 – 2006-10-27
  • Datainsamlare: Sörmlands museum, Arkeologi

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data har samlats in genom kart- och arkivstudier samt genom fältinventering, där lämningar och fynd mätts in med GPS. Dessa data har sedan bearbetats i GIS-miljö (ArcMap). Vid sammanställningen av data till ArkeoGIS Ostlänken-projektet har datamaterialet harmoniserats i ArcMap.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nyköping kommun, Kila socken

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Arkeologi

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för undersökningen: 431-6705-2006

Organisationens dnr för undersökningen: KN-KUS06-235

ProjektID: p406001

ProjektID: 406001

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-08-07
Senast uppdaterad: 2020-01-24