Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Sö. Överjärna sn. Linga 1:8, RAÄ 127

SND-ID: snd2366-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002131

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Med anledning av planerad ny sträckning för väg E4 från D-länsgränsen till Järna trafikplats utfördes en arkeologisk delundersökning kring RAÄ 127, en skärvstenshög belägen på en åkerholme. Strax söder, väster och norr om åkerholmen upptogs schakt och större ytor över ett ca 30 000 kvadratmeter stort område. I samtliga schakt förekom bränd lera under ett 0,2-
0,3 meter tjockt matjordslager. Provgropar grävdes också på själva åkerholmen. Här konstaterades ett 0,1-0,3 meter kulturlager, innehållande slagg, keramik, flinta,och brända ben. Kulturlagret var uppdelat i en nordlig och en sydlig del, åtskilda genom berg i dagen. På södra delen fanns två terrasseringar och två mindre stensättningar. 100 meter norr om holmen drogs två schakt, där det ena innehöll två härdar fyllda med skärvsten.

Fornlämningsområdet har kunnat begränsas till 10 meter ut från åkerholmen, utom åt norr, där ingen gräns kunnat sättas. Höga fosfathalter har uppmätts över ett ca 1 000 kvadratmeter stort område.

Sammanlagt påträffades 24 anläggningar bestående av sotgropar, härdar, slaggvarp, stolphål, skärvstenshögar, stens

... Visa mer..
Med anledning av planerad ny sträckning för väg E4 från D-länsgränsen till Järna trafikplats utfördes en arkeologisk delundersökning kring RAÄ 127, en skärvstenshög belägen på en åkerholme. Strax söder, väster och norr om åkerholmen upptogs schakt och större ytor över ett ca 30 000 kvadratmeter stort område. I samtliga schakt förekom bränd lera under ett 0,2-
0,3 meter tjockt matjordslager. Provgropar grävdes också på själva åkerholmen. Här konstaterades ett 0,1-0,3 meter kulturlager, innehållande slagg, keramik, flinta,och brända ben. Kulturlagret var uppdelat i en nordlig och en sydlig del, åtskilda genom berg i dagen. På södra delen fanns två terrasseringar och två mindre stensättningar. 100 meter norr om holmen drogs två schakt, där det ena innehöll två härdar fyllda med skärvsten.

Fornlämningsområdet har kunnat begränsas till 10 meter ut från åkerholmen, utom åt norr, där ingen gräns kunnat sättas. Höga fosfathalter har uppmätts över ett ca 1 000 kvadratmeter stort område.

Sammanlagt påträffades 24 anläggningar bestående av sotgropar, härdar, slaggvarp, stolphål, skärvstenshögar, stensamlingar och en ugnsbotten. Fynden utgörs av träkol, slagg, flintor, enstaka krukskärvor och en myckenhet brända lerbitar. En kraftigt raserad järnframställningsugn påträffades. Det har inte kunnat fastställas om boplatslämningarna är samtida med järnframställningen. 14C-dateringarna sträcker sig från yngsta bronsålder och över hela äldre järnåldern.

Ritningar och planer från undersökningen digitaliserades 2014 vid Uppsala universitet. Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Den arkeologiska delundersökningen gjordes med anledning av planerad ny sträckning för väg E4 från D-länsgränsen till Järna trafikplats.

ZIP-filen innehåller digitaliserade ritningar och planer i form av shapefiler och en geoTIFF-fil med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra data och metadata från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Digitalisering och georeferering av analoga ritningar och planer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Södertälje kommun, Överjärna socken

Geografisk beskrivning: Linga 1:8

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Organisationens dnr för undersökningen: 2791/81

ProjektID: p181001

ProjektID: 181001

RAÄ-nr: Överjärna 127:1

RAÄ-nr: Överjärna 213

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Arkeologi i Sverige 1981. (1984). Stockholm: Fornminnesavdelningen, Riksantikvarieämbetet
Libris
ISBN: 91-7192-599-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-08-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24