GIS-material för arkeologiskt projekt: Link-Link - Inför nytt kollektivtrafikstråk

SND-ID: snd2300-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/002061

Citering

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i augusti 2007 en arkeologisk förundersökning, föranledd av planer på ett nytt kollektivtrafikstråk kallat Link-Link i Linköpings stad och kommun. Undersökningsområdet utgjordes främst av åkermark och redan befintlig väg. Förundersökningen utfördes vid två platser utmed sträckningen, längst i väster i närheten av RAÄ 330 och vid RAÄ 360, 362 och 460 som ligger strax öster om Lambohovsleden. RAÄ 330 är ett boplatsområde i åkermark ca 100 m norr om sträckningen. På och invid ett mindre impediment framkom sju anläggningar. Två härdar undersöktes. RAÄ 460 är ett boplatsområde som tidigare använts som terrängbana av militären och som visade sig vara stört av dräneringsdiken och körskador. Två möjligen förhistoriska anläggningar framkom, en kokgrop/härd och ett stolphål. RAÄ 360 består av ett område med fossil åkermark. Inom RAÄ 360 finns också ett röse och en by-/gårdstomt (RAÄ 364 och 363) samt en husterrass. En sentida terrasskant observerades, i övrigt framkom inget av arkeologiskt intresse

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde i augusti 2007 en arkeologisk förundersökning, föranledd av planer på ett nytt kollektivtrafikstråk kallat Link-Link i Linköpings stad och kommun. Undersökningsområdet utgjordes främst av åkermark och redan befintlig väg. Förundersökningen utfördes vid två platser utmed sträckningen, längst i väster i närheten av RAÄ 330 och vid RAÄ 360, 362 och 460 som ligger strax öster om Lambohovsleden. RAÄ 330 är ett boplatsområde i åkermark ca 100 m norr om sträckningen. På och invid ett mindre impediment framkom sju anläggningar. Två härdar undersöktes. RAÄ 460 är ett boplatsområde som tidigare använts som terrängbana av militären och som visade sig vara stört av dräneringsdiken och körskador. Två möjligen förhistoriska anläggningar framkom, en kokgrop/härd och ett stolphål. RAÄ 360 består av ett område med fossil åkermark. Inom RAÄ 360 finns också ett röse och en by-/gårdstomt (RAÄ 364 och 363) samt en husterrass. En sentida terrasskant observerades, i övrigt framkom inget av arkeologiskt intresse. RAÄ 362 består av två stensträngar varav en går in i förundersökningsområdet. I schakten framkom en ytterligare möjlig stensträngsrest, en härd och ett omrört odlingslager. I odlingslagret framkom bland annat tegel, fajans, kritpipa men också en malstenslöpare. Sträckningen av Link- Link kunde justeras så att fornlämningarna vid RAÄ 360 och 362 kunde undvikas. Vid impedimentet invid RAÄ 330 kunde inte sträckningen inte justeras.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att fastställa om fast fornlämning berördes av det planerade arbetsföretaget. Om fast fornlämning framkom skulle den arkeologiska förundersökningen fastställa de påträffade fornlämningarnas omfattning, karaktär och ålder samt potential för eventuell vidare undersökning.

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-08
  • Datainsamlare: Östergötlands museum
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping socken, Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, mellan Garnisonsområdet och Universitetsområdet

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-13985-07

Producents dnr för projektet: 371/07

ProjektID: p507063

RAÄ-nr: Linköping 460

RAÄ-nr: Linköping 330

... Visa mer..

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-13985-07

Producents dnr för projektet: 371/07

ProjektID: p507063

RAÄ-nr: Linköping 460

RAÄ-nr: Linköping 330

RAÄ-nr: Linköping 360

RAÄ-nr: Linköping 362

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2014-04-30
Senast uppdaterad: 2016-07-21